ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ
นักวิจัย : กฤตยา อาชวนิจกุล
คำค้น : in-school adolescents , meaning , sexual violence , การให้ความหมาย , ความรุนแรงทางเพศ , วัยรุ่นในโรงเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4480032 , http://research.trf.or.th/node/203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการให้ความหมายของความรุนแรงทางเพศ ในทัศนะของกลุ่มวัยรุ่นไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา จากกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดหนึ่งของภาคกลาง โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 27 คน และการสนทนากลุ่มวัยรุ่นแยกตามเพศและระดับการศึกษารวม 6 กลุ่ม ผลการศึกษาให้ข้อสรุปว่าวัยรุ่นไทยให้ความหมายของ “ความรุนแรงทางเพศ” ครอบคลุมเพียงความรุนแรงทางร่างกาย (physical violence) และมีมายาคติว่า ถ้าผู้หญิงไม่ยินยอมหรือไม่ต้องการในเรื่องเพศ ต้องมีการตะโกน หรือต่อสู้ ดิ้นรนฯ ซึ่งในความเป็นจริง นั้น ผู้หญิงอาจไม่มีโอกาสได้ต่อสู้ เพราะถูกวางยาหรือถูกมอมเหล้า ขณะที่ วัยรุ่นชายมักใช้คารมแทนการใช้กำลังถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการให้ความหมายเช่นนี้ ได้แก่ การยอมรับวาทกรรมเพศสภาพ (gender discourse) ซึ่งปรากฏชัดเจนระหว่างสัมพันธภาพของสามีและภรรยา การเชื่อวาทกรรมการแพทย์ว่าผู้ชายที่กระทำมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ การไม่โต้ตอบของผู้หญิงอันเป็นการตอกย้ำการผลิตซ้ำ (reproduce) อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน และการยอมรับในมายาคติหรือมีความเชื่อที่ผิด (myths) ได้แก่ ผู้หญิงเป็นเหตุให้กระทำ เช่น แต่งตัวยั่วยวน แสดงกิริยาให้ท่า และการที่เข้าไปอยู่ในห้องด้วยกันตามลำพัง หมายถึง ความต้องการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น งานวิจัยต่อไป ควรศึกษากระบวนการของการให้ความหมายตามเหตุปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ว่ามีขั้นตอน การเรียนรู้ และแตกต่างอย่างไร หรือไม่ ระหว่างชายและหญิง This study concentrated on meaning of sexual violence in both Thai male and female adolescents’ view. The population were in schools; middle, high, and vocational schools in central part of Thailand. Twenty-seven in-depth interviews were qualitatively analyzed, including 6 group-discussions classified by sex and education levels. The study revealed that Thai adolescents gave the meaning of “sexual violence” only in terms of physical violence, whereas there was a myth that if women refused or did not need sex, they had to shout, struggle, etc. In fact, women might not have a chance to fight because they were drunken, drug abused. And male adolescents tended to provoke women by words rather than forcing if they wanted to have sex. Social and cultural issues that affected these meanings were; the acceptance of gender discourse (which apparently occurred between husband and wife’s relationship), the belief of medical oriented that men who did this had mental illness, the non-refuse reaction of women which led to reproduce, pressure among friends, and the acceptance of rape myths e.g., women was the cause of action, such as seductive dresses, seductions. Therefore, further researches should emphasize the process of giving such meaning, such as autobiography study and so on.

บรรณานุกรม :
กฤตยา อาชวนิจกุล . (2547). เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กฤตยา อาชวนิจกุล . 2547. "เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กฤตยา อาชวนิจกุล . "เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
กฤตยา อาชวนิจกุล . เพศมิติและความรุนแรงทางเพศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.