ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี
นักวิจัย : ชาญยุทธ สวนสังข์, 2520-
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัชนี ขวัญบุญจัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724543 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/347
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระดับอายุ 7 - 9 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงชั้นประถมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 7 - 9 ปี จำนวน 3,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 รายการ คือ ค่าดัชนีมวลกาย นั่งงอตัว นอนยกตัว ดันพื้น และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร (1ไมล์) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7 - 9 ปี ในระดับปานกลาง 1. นักเรียนชาย อายุ 7 ปี ค่าดัชนีมวลกาย 14.59 - 16.81 กก./ม.2 นั่งงอตัว 0.2 - 5.1 ซม.นอนยกตัว 16 - 25 ครั้ง/นาที ดันพื้น 3 - 10 ครั้ง/นาที และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร 10.33 - 13.01 นาที 2. นักเรียนหญิง อายุ 7 ปี ค่าดัชนีมวลกาย 14.09 - 16.23 กก./ม.2 นั่งงอตัว 1.4 - 5.7 ซม. นอนยกตัว 14 - 22 ครั้ง/นาที ดันพื้น 9 - 19 ครั้ง/นาที และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร 10.35 12.35 นาที 3. นักเรียนชาย อายุ 8 ปี ค่าดัชนีมวลกาย 14.95 - 17.89 กก./ม.2 นั่งงอตัว 2.1 - 6.8 ซม.นอนยกตัว 20 - 29 ครั้ง/นาที ดันพื้น 5 12 ครั้ง/นาที และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร 10.13 - 12.03 นาที 4. นักเรียนหญิง อายุ 8 ปี ค่าดัชนีมวลกาย 14.77 - 16.95 กก./ม.2 นั่งงอตัว 1.9 6.8 ซม. นอนยกตัว 16 - 24 ครั้ง/นาที ดันพื้น 14 - 23 ครั้ง/นาที และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร 10.33 - 13.17 นาที 5. นักเรียนชาย อายุ 9 ปี ค่าดัชนีมวลกาย 15.28 - 18.60 กก./ม.2 นั่งงอตัว 1.2 - 6.4 ซม. นอนยกตัว 23 - 32 ครั้ง/นาที ดันพื้น 5 - 13 ครั้ง/นาที และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร 9.34 - 11.52 นาที 6. นักเรียนหญิง อายุ 9 ปี ค่าดัชนีมวลกาย 15.06 - 17.90 กก./ม.2 นั่งงอตัว 1.6 - 6.2 ซม. นอนยกตัว 18 - 26 ครั้ง/นาที ดันพื้น 17 - 25 ครั้ง/นาที และเดิน/วิ่ง 1.6 กิโลเมตร 11.08 - 13.12 นาที

บรรณานุกรม :
ชาญยุทธ สวนสังข์, 2520- . (2545). การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญยุทธ สวนสังข์, 2520- . 2545. "การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญยุทธ สวนสังข์, 2520- . "การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชาญยุทธ สวนสังข์, 2520- . การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 7-9 ปี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.