ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา
นักวิจัย : พิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , อินเตอร์เน็ตในการศึกษา , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , เว็บไซต์--การออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชุดา รัตนเพียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710097 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาการนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวน 17 ท่าน ดำเนินกงานวิจัยด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเทคนิคเดลฟาย โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 3 รอบ เกี่ยวกับการนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสมที่ควรอยู่ใน เว็บไซต์เครือข่ายการศึกษา มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบหลัก คือ เว็บเพจแนะนำ เว็บเพจแสดงภาพรวมรายวิชา เว็บเพจกิจกรรมและการบ้านที่มอบหมาย เว็บเพจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียน เว็บเพจการประเมิน เว็บเพจการอภิปราย เว็บเพจประกาศข่าว เว็บเพจการตอบคำถาม 2. องค์ประกอบย่อยทั้งหมดมี 33 องค์ประกอบคือ รูปภาพที่ชวนให้สนใจ รหัสผ่านเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียน อธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้เว็บ รหัสวิชาและชื่อวิชา ประมวลรายวิชา วิธีการเรียนการสอน กำหนดการสอบ วัดผลการเรียน แจ้งระดับชั้นของผู้เรียน แจ้งสถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail ของผู้สอน การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น คำสั่งของกิจกรรมที่มอบหมาย วิธีการส่งงาน กำหนดเวลาส่งงาน เกณฑ์เงื่อนไขของการตรวจงาน ตารางการส่งงาน, แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ภายในและภายนอกประเทศ ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เว็บเกี่ยวกับการศึกษา คำศัพท์ที่เกี่ยวกับบทเรียน การประเมินผู้เรียน การประเมินผู้สอน การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมินผลต่างๆ ประเด็นการอภิปรายที่แยกหัวข้อที่เป็นวิชาการ และไม่เป็นวิชาการออกจากัน ควรระบุหัวข้อและวันที่ส่งกระทู้ สามารถกลับไปดูกระทู้เก่าๆ ได้ ข่าวการเรียนการสอน ข่าวรับสมัครงาน ข่าวการฝึกอบรมต่างๆ ตัวกระพริบหรือตัวนำที่บอกว่าเป็นข่าวใหม่ คำถามที่พบบ่อย ประมวลคำถามคำตอบที่ผ่านๆ มา และคำถามำยในบทเรียน

บรรณานุกรม :
พิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี . (2545). การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี . 2545. "การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี . "การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี . การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.