ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : นิรันดร์ วรรณวรเศรษฐ, 2521-
คำค้น : การว่ายน้ำ , การสอบอิงเกณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719329 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/308
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

สร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐาน แบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประเมินหาความตรง ความเที่ยง ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จำนวน 100 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำ ท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และได้นำแบบทดสอบไปประเมินค่าความตรง ความเที่ยง และความเป็นปรนัย นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความตรงตามเนื้อหา ความไวในการสอน ความตรงตามสภาพการณ์ คะแนนจุดตัด ความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของการวัด ความเที่ยงในการจำแนกความรอบรู้ ความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .97 2. ความไวในการสอน (ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ) ของคะแนนเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังเรียน ของแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความตรงตามสภาพการณ์ของแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความตรงเท่ากับ .96 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวา เท่ากับ 4 5. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัดแบบทดสอบเท่ากับ +-0.12 6. สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องในการจำแนกความรอบรู้ ของแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาเท่ากับ .82 7. การประเมินความเป็นปรนัยของแบบทดสอบ 7.1 การประเมินของครูพลศึกษา 5 ท่าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 7.2 การประเมินระหว่างครูพลศึกษาแต่ละท่านและการประเมินโดยเฉลี่ยของครูพลศึกษาทั้ง 5 ท่าน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .95 และ .99 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
นิรันดร์ วรรณวรเศรษฐ, 2521- . (2545). การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรันดร์ วรรณวรเศรษฐ, 2521- . 2545. "การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรันดร์ วรรณวรเศรษฐ, 2521- . "การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นิรันดร์ วรรณวรเศรษฐ, 2521- . การสร้างแบบทดสอบทักษะการว่ายน้ำท่าวัดวาขั้นพื้นฐานแบบอิงเกณฑ์เน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.