ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา
นักวิจัย : ชุตินธร ปานะดิษฐ, 2510-
คำค้น : ความต้องการ (จิตวิทยา) , ครู , สุขศึกษา--การศึกษาและการสอน , พลศึกษา--การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741729049 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/305
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ครูผู้สอนสุขศึกษาหรือครูผู้สอนพลศึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การสังเกต พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนสุขศึกษาหรือครูผู้สอนพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 6 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการการพัฒนาครูด้านการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความต้องการการอบรมการจัดทำหลักสูตรเพิ่ม ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้วิทยากรของ กรมวิชาการ และมีความต้องการแบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรที่แน่นอน 2. ความต้องการการพัฒนาครูด้านการเตรียมการสอน พบว่า ทุกโรงเรียนมีความต้องการเอกสารตำราวิชาการใหม่เพื่อใช้ในปีการศึกษาหน้า มีความต้องการให้ศึกษานิเทศก์แนะนำการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดทำแผนการสอนเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. ความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ทุกโรงเรียนมีความต้องการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ความต้องการพัฒนาครูด้านการใช้สื่อการสอน พบว่า ทุกโรงเรียนมีความต้องการสื่อประเภทของจริงหุ่นจำลอง วีดีทัศน์ หนังสือแบบเรียนและหนังสือในการค้นคว้า 5. ความต้องการการพัฒนาครูด้านวัดและประเมินผลพบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการการอบรมและคู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

บรรณานุกรม :
ชุตินธร ปานะดิษฐ, 2510- . (2545). ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุตินธร ปานะดิษฐ, 2510- . 2545. "ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุตินธร ปานะดิษฐ, 2510- . "ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชุตินธร ปานะดิษฐ, 2510- . ความต้องการการพัฒนาครูเรื่องการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : พหุกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.