ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม
นักวิจัย : อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, 2521-
คำค้น : การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741719086 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

พัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็กอนุบาล 2 จำนวน 15 คน จากโรงเรียนบ้านหน้าค่าย ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้โปรแกรมฯ จำนวน 1 เล่ม 2) แผนการจัดกิจกรรม 3) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว มี 4 ขั้นดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้างโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม 3) การทดลองใช้โปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาล ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม 4) ปรับปรุงโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดาห์ แบ่งเป็น การประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้ปกครองก่อนการทดลองโปรแกรมฯ 1 สัปดาห์ ทดลองใช้โปรแกรมฯ 10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 1.30 ชั่วโมง การประเมินพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้ปกครองหลังการทดลองโปรแกรมฯ 1 สัปดาห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที( t-test ) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. หลังการทดลองใช้โปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาล ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม ผู้ปกครองมีคะแนนพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. หลังการทดลองผู้ปกครองมีคะแนนพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สูงกว่าเกณฑ์การประเมินโปรแกรมที่กำหนดไว้ คือ 80%

บรรณานุกรม :
อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, 2521- . (2545). การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, 2521- . 2545. "การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, 2521- . "การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว, 2521- . การพัฒนาโปรแกรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับผู้ปกครองเด็กอนุบาลด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.