ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : วรนันท์ วัฒนจินดา, 2511-
คำค้น : พลศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัชนี ขวัญบุญจัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703031 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา และเปรียบเทียบปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม 164 ฉบับ ให้กับผู้บริหาร 82 ฉบับ ครูผู้สอนพลศึกษา 82 ฉบับ ได้รับกลับคืน 164 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ100.00 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) และผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูพลศึกษา จำนวน 20 ท่าน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติและนำเสนอในรูปตารางและความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1. โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา ส่วนใหญ่มีครูพลศึกษา 2 คน จบด้านพลศึกษาโดยตรง ร้อยละ 87.80 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีไม่ครบทุกกิจกรรมที่จัดการเรียนการสอน และมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ส่วนใหญ่มีการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา ดังนี้ จัดโครงการสอนพลศึกษาในโรงเรียน ร้อยละ 100.00 โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ร้อยละ 95.12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ร้อยละ100.00 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อนันทนาการ ร้อยละ 100.00 และโครงการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาสำหรับนักเรียนผิดปกติ ร้อยละ 29.27 2. ปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และปัญหาการจัดดำเนินการในแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดและดำเนินการ ด้านการจัดบุคลากร ด้านการสั่งการและกำกับติดตาม ด้านการประสานงาน ด้านการรายงานผล และด้านการจัด งบประมาณ มีปัญหาการจัดดำเนินการอยู่ในระดับน้อยทุกด้านเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี ปัญหาอยู่ในระดับมากคือ ขาดงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาและบำรุงรักษาสนาม อุปกรณ์กีฬามีไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรม 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูพลศึกษา ปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วรนันท์ วัฒนจินดา, 2511- . (2544). สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรนันท์ วัฒนจินดา, 2511- . 2544. "สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรนันท์ วัฒนจินดา, 2511- . "สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วรนันท์ วัฒนจินดา, 2511- . สภาพและปัญหาการจัดดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.