ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของดีเอนเอเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของดีเอนเอเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว
นักวิจัย : ไพศาล เหล่าสุวรรณ
คำค้น : AFLP , Molecular markers , Quantitative trait loci (QTL) , RFLP
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4380043 , http://research.trf.or.th/node/172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษาการทำแผนที่ยีนต้านทานโรคราแป้งตัวใหม่ในถั่วเขียวครั้งนี้ใช้ทั้ง Restriction fragment length polymorphism (RFLP) และ Amplified fragment length polymorphism : AFLP การทำแผนที่ยีนของถั่วเขียวในปัจจุบันมีจำนวน linkage group 13 กลุ่ม โดยใช้ดีเอนเอจากประชากรชั่วที่สอง (F2) ที่เกิดจากการผสมระหว่างสายพันธุ์ต้านทาน (VC1210A) และสายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค (TC1966) ในการประเมินการเกิดโรคพบว่าลักษณะ การกระจายตัวของค่าคะแนนการเกิดโรคเป็นแบบต่อเนื่องซึ่งจัดเป็นลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative trait loci : QTL) ในการศึกษา QTL จากแผนที่ยีนเดิมพบว่ามี ดีเอนเอเครื่องหมาย (marker) หนึ่งตัวที่มี ความสัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคราแป้ง แต่ปฏิกริยาของยีน (gene action) และความ สัมพันธ์ของลักษณะการเกิดโรค (R2) กับ QTL ยังไม่สามารถอธิบายความแปรปรวนของการ เกิดโรคในประชากรชั่วที่สอง (F2) ได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันเทคนิค AFLP ถูกนำมาใช้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคราแป้ง โดยศึกษาในดีเอนเอที่เกิดจากการรวม ภายในกลุ่มของลักษณะต้านทานและอ่อนแอต่อโรคที่สุดของประชากรชั่วที่สอง (F2) โดยใช้ primer combination ทั้งหมด 100 คู่ จากการแยกความแตกต่างของชิ้นดีเอนเอที่เกิดจาก primer combination ทั้งหมดใน denaturing gel พบว่า มีจำนวนของแถบ (band) ดีเอนเอเกิดขึ้นมากกว่า 5700 แถบ แต่พบ เพียงสี่แถบเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะการต้านทานโรค ดีเอนเอจากแถบทั้งสี่ได้รับการ โคน (cloned) เพื่อใช้เป็นดีเอนเอติดตาม ซึ่งพบว่าดีเอนเอติดตามที่ได้จากเทคนิค AFLP QTL ที่ตรวจพบบน linkage group กลุ่มใหม่นี้ มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเกิดโรคราแป้ง (R2) เท่ากับ 64.9% ส่วนลักษณะการแสดงออกของยีนเป็นแบบ partial dominant และพบว่าหนึ่งใน จำนวนดีเอนเอติดตามที่พัฒนาจากการศึกษาครั้งนี้ มีศักยภาพในการนำมาใช้ในการปรับปรุง พันธุ์ถั่วเขียวเพื่อให้ต้านทานต่อโรคราแป้ง Both restriction fragment length polymorphism (RFLP) and, using a pooled DNA approach, amplified fragment length polymorphism (AFLP) analyses were employed to map a new source of resistance to powdery mildew (Erysiphe polygoni) in mungbean (Vigna radiata). A RFLP linkage map was reconstructed with 98 probes across the 13 linkage groups of the current map using an F2 mapping population derived from the cross between a moderately resistant breeding line (VC1210A) and a susceptible wild relative of mungbean (V. radiata var. sublobata accession TC1966). The disease score of the F2 population showed continuous distribution and was treated as quantitative trait. QTL analysis base on the linkage map showed only marker that associated with resistance to powdery mildew. However, the direction of gene action and extent of genetic variation explained by the QTL does not completely explain the variation of the F2 population. Consequently, using DNA pooled separately from the resistant and susceptible F2 plants 100 AFLP primer combinations were tested for polymorphism associated with resistance. Out of more than 5700 bands 4 were associated with the resistance. The new RFLP loci detected by two cloned probes from the AFLP bands associated with resistance constitute a new linkage group. A major resistance QTL was found on a new linkage group that accounted for 64.9% of the total variation for plant reaction to powdery mildew. The resistant parent allele enhances powdery mildew resistance with partially dominant effect. One of the probes developed in this study has potential to assist in breeding for powdery mildew resistance in mungbean.

บรรณานุกรม :
ไพศาล เหล่าสุวรรณ . (2546). ศักยภาพของดีเอนเอเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ . 2546. "ศักยภาพของดีเอนเอเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ . "ศักยภาพของดีเอนเอเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. Print.
ไพศาล เหล่าสุวรรณ . ศักยภาพของดีเอนเอเครื่องหมายในการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราแป้งในถั่วเขียว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2546.