ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กิ่ง ใจแกล้ว, 2505-
คำค้น : ผู้บริหารโรงเรียน--ทัศนคติ , ครูพลศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันชัย บุญรอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740312411 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 546 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 521 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.42 ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบ ค่า "ที" (t-test) ค่า "เอฟ" (F-test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ (cheffe's method) ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อครูพลศึกษาในด้านวิชาการ ด้านการสอน ด้านคุณลัษณะ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อวิชาพลศึกษาอยู่ในระดับมาก 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อครูพลศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับครูพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษากับครูพลศึกษาที่ไม่มีวุฒิทางพลศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
กิ่ง ใจแกล้ว, 2505- . (2544). การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่ง ใจแกล้ว, 2505- . 2544. "การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิ่ง ใจแกล้ว, 2505- . "การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กิ่ง ใจแกล้ว, 2505- . การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อวิชาพลศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.