ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ยรรยง เต็งอำนวย, 2497- , สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505- , นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อินเตอร์เน็ต--สถิติ , การลงรายการบรรณานุกรม , เว็บแคช
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิทยบริการ
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741318758 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บแคชในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างเครือข่ายจุฬาเน็ตกับยูนิเน็ต ถือว่าเป็นสาระพื้นถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการขยายความต้องการการวางแผน และการวิจัยด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต แต่เนื่องจากมิได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้กระจัดกระจายและสูญหายในที่สุด การศึกษาวิจัยนี้ จึงทำการวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและแนวทางการจัดเก็บ เพื่อให้เป็นบันทึกถาวร สามารถสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการวิจัยนี้ได้วิเคราะห์และคัดเลือกซีดี-อาร์เป็นสื่อพื้นฐานสำหรับการเก็บข้อมูล ข้อมูลสถิติต่อเนื่องจากเราเตอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ถูกตัดเป็นส่วนที่มีขนาดสะดวกต่อการปฏิบัติงานแล้วผ่านการบีบอัดข้อมูลก่อนการบันทึก ได้ผลเป็นคอลเลกชันของซีดี-อาร์จำนวน 265 แผ่น และเขตข้อมูลบรรณานุกรมจำนวน 25 เขตข้อมูลหลักตากระบบมาร์ก เมตาดาตาของข้อมูลถูกบันทึกเป็นแฟ้มร่วมไปกับข้อมูลเพื่อเอื้อต่อการกำหนดระเบียนบรรณานุกรม การวิจัยอาศัยฝากคอลเลกชันในฐานข้อมูลของระบบโปรแกรมอินโนแพคที่ใช้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และได้สร้างโปรแกรมเชื่อมต่อผ่านเว็บ เพื่อให้สามารถสืบค้นใช้งานสถิติได้ทั้งผ่านระบบอักขระและระบบเว็บ

บรรณานุกรม :
ยรรยง เต็งอำนวย, 2497- , สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505- , นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . (2545). การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยรรยง เต็งอำนวย, 2497- , สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505- , นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . 2545. "การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยรรยง เต็งอำนวย, 2497- , สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505- , นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . "การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ยรรยง เต็งอำนวย, 2497- , สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505- , นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ . การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.