ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้น
นักวิจัย : สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์
คำค้น : ความจำ , ความจำ -- การทดสอบ , สี -- แง่จิตวิทยา , การเห็นสี , ประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก , การรับรู้ทางสายตา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สื่อประสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29244
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสีตัวอักษรต่อความสามารถในการจำของผู้ใหญ่วัยต้นอายุระหว่าง 20-30 ปีจำนวน 30 คน โดยใช้ชุดตัวเลขและชุดคำที่มีสีต่างกัน 9 สี เรียงลำดับแบบสุ่มได้แก่ สีแดง, สีน้ำตาล, สีส้ม, สีเหลือง, สีเขียว, สีดำ, สีน้ำเงิน, สีม่วงและสีชมพู แสดงบนพื้นหลังสีขาวบนจอคอมพิวเตอร์ LCD ทำการทดลองภายใต้สภาวะแสงปกติ ให้ผู้สังเกตจำชุดตัวเลขหรือชุดคำเป็นเวลา 5 วินาที เขียนตอบชุดตัวเลขหรือชุดคำที่จำได้ลงในกระดาษคำตอบ โดยมีช่วงเวลาการจำต่างกัน 3 ช่วงคือ 0, 20 และ 300 วินาที ให้คะแนนคำตอบที่ตอบถูกและคำนวณหาค่าร้อยละความถูกต้องเพื่อบอกความสามารถในการจำตัวอักษรสีต่าง ๆ จากผล การทดลองพบว่า สีที่ต่างกันสามารถช่วยจำตัวอักษรได้ใกล้เคียงกันในผู้ใหญ่วัยต้น โดยสีที่มีค่าความอิ่มตัวสีสูงจะมีแนวโน้มช่วยจดจำตัวเลขได้ดี ขณะที่ชุดคำแสดงแนวโน้มของสีที่มีค่าความอิ่มตัวต่ำจะช่วยจำได้ดี และพบแนวโน้มผลของสีในการช่วยจำที่ช่วงความจำระยะสั้น (ช่วงเวลาการจำ 20 วินาที) โดยเฉพาะในชุดคำ นอกจากนี้ยังพบว่า มีปัจจัยอื่นอาทิเช่น ช่วงเวลาการจำ, ความแตกต่างระหว่างชุดตัวเลขและชุดคำ และจำนวนตำแหน่งชุดตัวเลข ที่ส่งผลต่อความสามารถในการจำผู้ใหญ่วัยต้นกล่าวคือ เมื่อช่วงเวลาการจำเพิ่มขึ้น ความสามารถในการจำชุดตัวเลขลดลงตามจำนวนตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ความสามารถในการจำชุดคำคงที่

บรรณานุกรม :
สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์ . (2554). ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์ . 2554. "ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์ . "ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์ . ผลของอักขระสีต่อความจำของผู้ใหญ่วัยต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.