ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
นักวิจัย : วิไลวรรณ ทองเจริญ
คำค้น : อาจารย์มหาวิทยาลัย , วิชาชีพ -- มาตรฐาน , พยาบาล -- อาจารย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ตันธนะเดชา , ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28880
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย กลุ่ม ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มอาจารย์พยาบาลสายวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 250 คน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาล จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย ประกอบด้วย 1) แบบการวิเคราะห์เนื้อหา 2) แบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความ สอดคล้องระหว่างคำถาม เท่ากับ .91 และหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ .96 3) แนวคำถามในการประชุมสนทนากลุ่ม และ 4) แบบรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง วิเคราะห์เนื้อหาจากการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ ความเหมาะสมของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินวิชาชีพอาจารย์พยาบาลโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่สกัดได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจมี 8 องค์ประกอบ 83 ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้มากที่สุด ร้อยละ 31.508 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทุกองค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มาก (X² = 6.67, df = 6, P-value = 0.35216, RMSEA = 0.021, GFI = 0.99, AGFI = 0.96) และองค์ประกอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) สูงมากกว่าร้อยละ 60 คือ องค์ประกอบสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล (R² = 0.87) องค์ประกอบการสอน (R² = 0.77) และองค์ประกอบ คุณวุฒิและความรู้ (R² = 0.62) ตามลำดับ ผลการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล พบว่า มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ประกอบด้วย มาตรฐานหลัก 3 มาตรฐาน 7 องค์ประกอบ 57 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ 8 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะวิชาชีพการพยาบาล 13 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 การสอน 12 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและงานวิชาการ 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 การ บริการวิชาการ 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 4 ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบที่ 7 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 12 ตัวบ่งชี้ ลักษณะเกณฑ์ประเมินเป็นแบบ Rubric Score 5 ระดับ กำหนดค่าน้ำหนักการประเมินตามความสำคัญขององค์ประกอบในแต่ละสถาบัน และให้นำมาใช้ประเมินเพื่อการ รับรองมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอาจารย์พยาบาล ทุก 5 ปี

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ทองเจริญ . (2553). การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ทองเจริญ . 2553. "การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ ทองเจริญ . "การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
วิไลวรรณ ทองเจริญ . การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.