ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นักวิจัย : ฐิติมาวดี เจริญรัชต์
คำค้น : อาจารย์มหาวิทยาลัย -- วิจัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏ -- อาจารย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , พิชิต ฤทธิ์จรูญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และติดตามผลการใช้รูปแบบการสร้างพลังอำนาจของอาจารย์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยวิเคราะห์องค์ประกอบจากการศึกษาสภาพการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจ และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 20 คน การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากสภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านปัจจัยและเครื่องอำนวยความสะดวก 2) ความต้องการทำวิจัย 3) ปัญหาด้านความรู้และทักษะการทำวิจัย 4) การสนับสนุนด้านนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ 5) ความไร้พลังการทำวิจัย 6) การทำวิจัยเป็นหน้าที่ 7) การสนับสนุนทรัพยากร 2. รูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นรูปแบบเชิงข้อความ ใช้เทคนิควิธีการอบรมและปฏิบัติการ มีที่ปรึกษาโครงการและติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ โครงสร้างเนื้อหาประกอบด้วยการสร้างพลังอำนาจโดยองค์กร การสร้างพลังอำนาจในตนเอง และการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย ประเมินผลจากโครงการวิจัย 3. การติดตามผลการใช้รูปแบบพบว่าอาจารย์มีพลังอำนาจและศักยภาพในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น และทำโครงการวิจัยสำเร็จร้อยละ 55 เป็นโครงการที่มีคุณค่าควรแก่การทำวิจัยอยู่ในระดับดี

บรรณานุกรม :
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ . (2553). การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ . 2553. "การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ . "การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ . การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.