ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ , ธนิต สิงหบุญพงศ์
คำค้น : อนุภาคนาโน , นาโนเจล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : ลว 15 015560 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28370
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยในปีที่ 1 ของโครงการ “การเตรียมแผ่นฟิล์ม ไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง 2 ปี ที่มีเป้าหมายของโครงการในการเตรียมไฮโดรเจลที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สำหรับการนำไปพัฒนาสู่การใช้งานด้านแผ่นปิดแผล สำหรับการดำเนินงานในโครงการปีที่ 1 จะมุ่งเน้นทำการศึกษาในกระบวนการเตรียมไฮโดรเจลจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) และการเตรียมอนุภาคเงินนาโน ในกระบวนการเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลนั้น CMC จะทำปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับกรด ซิทริกซึ่งทำหน้าที่เป็นสารเชื่อมโยง ส่งผลให้เกิดโครงสร้างตาข่ายขึ้นภายในโมเลกุล CMC ในการทดลองนี้ได้ทำการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลด้วยวิธีการเทแบบ และทำการศึกษาปัจจัยที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ น้ำหนักโมเลกุลของ CMC ความเข้มข้นของสารเชื่อมโยง และภาวะในการอบผนึก ซึ่งพบว่า ภาวะในการเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล CMC ที่ให้สมบัติทั้งด้านการดูดซับน้ำ การละลายน้ำ และสมบัติเชิงกลที่เหมาะสม คือ การเตรียมโดยใช้ CMC น้ำหนักโมเลกุล 250,000 ความเข้มข้น 2% ร่วมกับกรดซิทริกความเข้มข้น 5% (โดยน้ำหนักของ CMC) และทำการอบผนึกที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วินาที ทั้งนี้เมื่อนำไปทำการทดสอบความปลอดภัยในเบื้องต้นพบว่า แผ่นฟิล์มดังกล่าวมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับเซลล์ที่ใช้ในการทดสอบสำหรับการเตรียมอนุภาคเงิน ใช้วิธีการเตรียมด้วยกระบวนการทางเคมี โดยใช้สารละลาย ซิลเวอร์ไนเตรตเป็นสารตั้งต้น และใช้พอลิเอทิลีนไกลคอล (PEG) เป็นสารรีดิวซ์ โดยได้ทำการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในด้านระยะเวลาการทำปฏิกิริยาและความเข้มข้นของพอลิไวนิลไพโรลิโดน (PVP) ผลจากการวิเคราะห์สารละลายคอลลอยด์ของอนุภาคเงินที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลสเปคโทรสโกปี พบว่า มี plasmon band ปรากฏที่บริเวณความยาวคลื่นประมาณ 420 นาโนเมตร ซึ่งเป็นการยืนยันว่ามีอนุภาคเงินอยู่ในสารละลาย โดยเมื่อทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพบว่า อนุภาคเงินดังกล่าวมีขนาดอยู่ในช่วงไม่เกิน 100 นาโนเมตร ทั้งนี้ผลจากการทดสอบได้แสดงให้เห็นว่า สารละลายอนุภาคเงินที่เตรียมได้เป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกระบวนการเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงิน และการปรับปรุงสมบัติของแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลนั้น ผู้วิจัยจะดำเนินการในโครงการปีที่ 2 ต่อไป

บรรณานุกรม :
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ , ธนิต สิงหบุญพงศ์ . (2553). การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ , ธนิต สิงหบุญพงศ์ . 2553. "การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ , ธนิต สิงหบุญพงศ์ . "การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ , ธนิต สิงหบุญพงศ์ . การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.