ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
นักวิจัย : สุรกิต ปังวัฒนกุล
คำค้น : เพจจิง (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) , โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , อินเตอร์เน็ตไร้สาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28304
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile IP) มีปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาต้นทุนการสัญญาณที่มีปริมาณมากในระบบ สำหรับโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ซึ่งใช้กระบวนการเพจเข้ามาช่วยในการหาตำแหน่งของผู้ใช้นั้น ขนาดและรูปร่างของพื้นที่การเพจ (Paging Area) มีความสำคัญต่อต้นทุนการสัญญาณในระบบ จึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดและรูปร่างของพื้นที่การเพจให้เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของโนดเคลื่อนที่ในระบบ โดยโนดเคลื่อนที่แต่ละตัวจะมีค่าพารามิเตอร์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทำให้ขนาดและรูปร่างของพื้นที่การเพจที่เหมาะสมสำหรับโนดเคลื่อนที่แต่ละตัวนั้นแตกต่างกันไปด้วย วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้เสนอวิธีปรับปรุงการทำงานของโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ในกรณีที่มีการแบ่งพื้นที่การเพจออกเป็นพื้นที่การเพจย่อย (Sub-Paging Area) เพื่อลดต้นทุนการสัญญาณภายในระบบให้ลดลง โดยอาศัยการสร้างสมการคำนวณหาขนาดพื้นที่เพจกับพื้นที่เพจย่อยที่เหมาะสม จากค่าพารามิเตอร์ความเร็วเฉลี่ยและอัตราเซสชันของข้อมูล รวมถึงออกแบบวิธีการสร้างรูปร่างของพื้นที่เพจกับพื้นที่เพจย่อยที่เหมาะสม จากรูปแบบในการเคลื่อนที่ของโนดเคลื่อนที่ กำหนดให้ตัวแทนต่างบ้าน (FA) ทำการคำนวณขนาดและออกแบบรูปร่างของพื้นที่การเพจและพื้นที่การเพจย่อยใหม่ทุกครั้งที่โนดเคลื่อนที่ทำการลงทะเบียนหรือทำการแจ้งเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการสัญญาณในระบบ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าวิธีที่เสนอมีต้นทุนการสัญญาณภายในระบบที่ต่ำกว่าวิธีMobile IP, Paging Extension for Mobile IP (P-MIP), Distributed Individual Paging Extension for Mobile IP in IP-based Cellular Network (DIP-MIP), An Adaptive Per-Host IP Paging Architecture (APH-MIP) และ Distributed Local Paging Mobile IP (DLP-MIP) สำหรับการเคลื่อนที่แบบต่างๆในช่วงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ นอกจากนี้วิธีที่เสนอยังช่วยลดความไว (sensitivity) ของต้นทุนการสัญญาณในระบบที่มีต่อพารามิเตอร์ต่างๆของระบบได้

บรรณานุกรม :
สุรกิต ปังวัฒนกุล . (2554). แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรกิต ปังวัฒนกุล . 2554. "แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรกิต ปังวัฒนกุล . "แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุรกิต ปังวัฒนกุล . แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายโดยปรับเปลี่ยนตามผู้ใช้แต่ละคนเพื่อลดต้นทุนการสัญญาณในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.