ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นักวิจัย : พิศมัย ศรีอำไพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประชุมสุข อาชวอำรุง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2518
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงานของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒทั้ง 8 สาขา ใช้การวิเคราะห์แบบสอบถามอาจารย์ 655 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์บอกลักษณะแสดงว่าเป็นตัวแทนของประชากรได้ ผู้วิจัยเปรียบเทียบลักษณะหน้าที่การงานของอาจารย์แต่ละสาขากับค่าเฉลี่ยปานกลางซึ่งถือเป็นเกณฑ์ปกติ ใช้การวิเคราะห์แปรปรวนชั้นเดียวและการสอบค่าที ได้ข้อค้นพบว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปกติแล้ว (1) อาจารย์คนหนึ่งสอน 2 วิชาต่อภาค (2) อาจารย์คนหนึ่งสอน 2 หมู่เรียน (3) อาจารย์คนหนึ่งใช้เวลาในด้านการสอน การนิเทศการสอน การวิจัย การบริหาร และการบริการ 25, 7, 6, 12, 5 ชั่วโมง ตามลำดับ (4) อาจารย์คนหนึ่งปกครองนิสิตระดับปริญญาตรีและนิเทศการสอนนิสิต 20 และ 18 คนตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้ (1) สามในสี่ของจำนวนอาจารย์ทำการสอนโดยไม่ได้วิจัย และหนึ่งในสี่ของอาจารย์ทำการสอนโดยไม่ได้หาประสบการณ์ในวิชาที่สอนด้วยการให้บริการ (2) หน้าที่การงานของอาจารย์ทั้ง 8 สาขาที่แตกต่างกันคือ ปริมาณชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ใช้ในการนิเทศการสอน การวิจัย และการบริหาร ส่วนการสอนและการบริการไม่แตกต่างกัน (P<.05)

บรรณานุกรม :
พิศมัย ศรีอำไพ . (2518). การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศมัย ศรีอำไพ . 2518. "การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิศมัย ศรีอำไพ . "การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.
พิศมัย ศรีอำไพ . การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2518.