ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ
นักวิจัย : กิติพัฒน์ หน่อคำ
คำค้น : เวฟเล็ต (คณิตศาสตร์) , ไฟฟ้า -- การควบคุมคุณภาพ , ระบบไฟฟ้ากำลัง , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธวัชชัย เตชัสอนันต์ , วิทยากร อัศดรวิเศษ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/26429
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าต่างๆ ด้วยเวฟเลต 2 มิติแบบเลือกปริภูมิย่อย คุณลักษณะเด่นพิเศษของสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าแต่ละประเภทสามารถนำมาวิเคราะห์การตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพิจารณาลักษณะเฉพาะของค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในปริภูมิย่อยของเวฟเลตซึ่งแตกต่างไปตามประเภทของสัญญาณรบกวนนั้นๆ ผลของการตรวจจับที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจจับด้วยเวฟเลต 1 มิติ และวิธีการตรวจจับด้วยเวฟเลต 2 มิติแบบไม่เลือกปริภูมิย่อย นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ์ได้นำเสนอวิธีการจำแนกประเภทเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าแบบต่างๆ โดยใช้เวฟเลตแบบ 2 มิติร่วมกับเทคนิคข่ายงานประสาท จากนั้นวิธีที่นำเสนอถูกนำมาพัฒนาโดยใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อทดสอบกับเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าที่สังเคราะห์ขึ้นจากโปรแกรม MATLAB และเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าจริงที่ได้จากระบบไฟฟ้า ผลการทดสอบที่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการตรวจจับที่นำเสนอเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมในการตรวจจับเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ และมีประสิทธิภาพในการจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าที่ดีกว่าวิธีที่ใช้การจำแนกโดยใช้เวฟเลตแบบ 1 มิติ

บรรณานุกรม :
กิติพัฒน์ หน่อคำ . (2554). การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติพัฒน์ หน่อคำ . 2554. "การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิติพัฒน์ หน่อคำ . "การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กิติพัฒน์ หน่อคำ . การตรวจจับและจำแนกเหตุการณ์ทางคุณภาพไฟฟ้าด้วยปริภูมิย่อยเวฟเลต 2 มิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.