ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา
นักวิจัย : ณัฐพล ผดุงทรัพย์
คำค้น : สื่อมวลชนกับกีฬา , ข่าวกีฬา , เพศในสื่อมวลชน , Mass media and sports , Sex in mass media
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28088
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ศึกษาการนำเสนอภาพ รวมไปถึงภาพแบบฉบับทางเพศที่ปรากฏในภาพข่าวกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสำรวจปริมาณ การให้ความสำคัญ และลักษณะเนื้อหาที่ภาพข่าวกีฬานำเสนอผู้หญิงและผู้ชาย 2) เพื่อวิเคราะห์ภาพหญิงชาย และภาพแบบฉบับทางเพศที่ปรากฏในการนำเสนอภาพข่าวกีฬา และ 3) เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อการนำเสนอภาพหญิงชายและภาพแบบฉบับทางเพศในกีฬา สำหรับระเบียบวิธีวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพข่าวกีฬาที่ถูกนำเสนอในหนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 3 ประเภท ประเภทละ 1 ชื่อฉบับ ซึ่งวางจำหน่ายตลอดเดือน มกราคม พ.ศ. 2555 จำนวนทั้งสิ้น 2,041 ภาพ และมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ตารางลงรหัส ผลการวิจัยพบว่า 1. ในด้านปริมาณการนำเสนอ ผู้ชายถูกนำเสนอในภาพข่าวกีฬามากกว่าผู้หญิงค่อนข้างมาก อีกทั้งในด้านการให้ความสำคัญยังพบถึง การให้ความสำคัญในการนำเสนอผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในทุกๆ ลักษณะอีกด้วย แต่ขณะเดียวกัน ในด้านลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอ กลับพบว่า โดยส่วนใหญ่ ผู้หญิงและผู้ชายถูกนำเสนอในลักษณะเนื้อหาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก 2. ภาพแบบฉบับทางเพศที่พบในส่วนของผู้ชาย ได้แก่ กีฬาเป็นพื้นที่ของผู้ชาย ผู้ชายเป็นเพศที่มีความสามารถทางการกีฬา ผู้ชายมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโดยตรง และผู้ชายมีความเป็นนักสู้ ขณะที่ในส่วนของผู้หญิง ภาพแบบฉบับทางเพศที่พบ ได้แก่ ผู้หญิงเป็นผู้สนับสนุน ผู้หญิงเป็นสัตว์โลกที่สวยงาม และผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนโยน ทั้งนี้ จากการศึกษายังพบภาพใหม่ๆ ที่ปรากฏในการนำเสนอภาพข่าวกีฬา ซึ่งได้แก่ ผู้หญิงก็เป็นนักกีฬาได้ไม่ต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงแย่งชิงพื้นที่ในกีฬาบางชนิดได้ และผู้ชายเองก็มีความอ่อนโยนเช่นกัน 3. หนังสือพิมพ์ในฐานะของสื่อมวลชนได้แสดงทั้งบทบาทในการเป็นตัวตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และบทบาทของหนังสือพิมพ์ในการเป็นกลไกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการนำเสนอภาพข่าวกีฬา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมิติที่ศึกษา โดยหากศึกษาด้านปริมาณ และการให้ความสำคัญในการนำเสนอ จะพบว่า บทบาทในการเป็นตัวตอกย้ำความไม่เท่าเทียมกันทางเพศจะโดดเด่นกว่า แต่หากศึกษาด้านลักษณะเนื้อหาที่นำเสนอ จะพบว่า บทบาททั้ง 2 ได้ถูกแสดงออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
ณัฐพล ผดุงทรัพย์ . (2554). การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล ผดุงทรัพย์ . 2554. "การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพล ผดุงทรัพย์ . "การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ณัฐพล ผดุงทรัพย์ . การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.