ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
นักวิจัย : ยุวลักษณ์ เส้งหวาน
คำค้น : พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 , พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) , ประกันคุณภาพการศึกษา , สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร , Physical education and training -- Study and teaching (Higher) , Universities and colleges -- Administration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ , วราภรณ์ บวรศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พัฒนารูปแบบและนำเสนอกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 1) การสอบถาม โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีลักษณะต่างกัน 50/50 มีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กับผู้บริหารและอาจารย์ ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 369 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 109 คน อาจารย์ จำนวน 260 คน 2) การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร จำนวน 27 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 3) การจัดประชุมจัดทำวงล้ออนาคต ผู้บริหารและอาจารย์ จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 12 คน อาจารย์ จำนวน 7 คน 4) การประเมินร่างรูปแบบและกลไกฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 คน 5) การจัดประชุมโดยวิธีอิงผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เทคนิควงล้ออนาคต แบบประเมิน ร่างรูปแบบและกลไกฯ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1. ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 8 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) 2. การบริหารจัดการทุกด้านของระดับการปฏิบัติปัจจุบันและการปฏิบัติที่พึงประสงค์มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอันดับความสำคัญของผลการประเมินความต้องการจำเป็น อันดับแรกคือ การบริหารงานวิจัย อันดับที่สองคือ การบริหารนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอันดับที่สาม คือ การบริหารจัดการทรัพยากร 3. รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วยการบริหาร 8 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบการบริหารและโครงสร้างสถาบันการพลศึกษา 2) การบริหารจัดการทรัพยากร 3) การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4) การบริหารงานวิจัย 5) การบริหารนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7) การบริหารคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 8) การพัฒนาการกีฬา 4. กลไกในการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 8 วงล้อ 38 กลไก ได้แก่ วงล้อที่หนึ่ง 7 กลไก วงล้อที่สอง 3 กลไก วงล้อที่สาม 7 กลไก วงล้อที่สี่ 4 กลไก วงล้อที่ห้า 4 กลไก วงล้อที่หก 2 กลไก วงล้อที่เจ็ด 2 กลไก วงล้อที่แปด 9 กลไก

บรรณานุกรม :
ยุวลักษณ์ เส้งหวาน . (2554). การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุวลักษณ์ เส้งหวาน . 2554. "การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุวลักษณ์ เส้งหวาน . "การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ยุวลักษณ์ เส้งหวาน . การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.