ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม
นักวิจัย : ชุมพล ชะนะมา
คำค้น : นาฏศิลป์ไทย , ภาพเขียนบนผนังถ้ำ -- ไทย -- เขาจันทร์งาม (นครราชสีมา) , Dance -- Thailand , Cave paintings -- Thailand -- Khao Chan Ngam (Nakhon Ratchasima)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นราพงษ์ จรัสศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

งานวิจัยนี้ต้องการค้นหารูปแบบการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ที่ได้นำภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งประเด็นคำถามในการวิจัยถึง: ผลงานการแสดงจากงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม” ว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานเป็นอย่างไร ทั้งนี้การแสดงมีขอบเขตในการสร้างสรรค์งานแสดงจากความคิดและจินตนาการของผู้วิจัย บนพื้นฐานของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในเขตเขาจันทร์งาม บ้านเลิศสวัสดิ์ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียงเป็นหลัก ฉะนั้นจึงได้ศึกษาถึง ภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม นาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ความคิดเห็นและการแสดงที่เกี่ยวกับภาพเขียนดังกล่าว เครื่องมือ 6 ชนิดที่ใช้ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ในครั้งนี้คือ การสำรวจข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินในการสำรวจความคิดและวัดผลการแสดงจากผู้ชม การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนนาฏยศิลป์ เกณฑ์มาตรฐานการยกย่องศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย การเก็บข้อมูลได้ดำเนินการอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การสัมภาษณ์ได้รวมไปถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะการแสดง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานนาฏยศิลป์แบบสร้างสรรค์ ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนำมาวิเคราะห์ และได้ตอบคำถามงานวิจัยสร้างสรรค์ในครั้งนี้ คือผลงานการแสดง และแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน “การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม” ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

บรรณานุกรม :
ชุมพล ชะนะมา . (2554). การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุมพล ชะนะมา . 2554. "การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุมพล ชะนะมา . "การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ชุมพล ชะนะมา . การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์จากภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.