ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ
นักวิจัย : ทศพนธ์ นรทัศน์
คำค้น : โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ , โอเพนออฟฟิศดอทโออาร์จี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) , ธุรกิจ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรนุช สูงสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

องค์กรธุรกิจ ทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยเริ่มนำซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อก มาใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ทำให้เกิดคำถามว่าองค์กรธุรกิจจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์มาเป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร การศึกษานี้ มุ่งศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานมาเป็นซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงซ้อน จากกลุ่มตัวอย่างขนาด 497 คน จาก 5 องค์กรธุรกิจ โดยเป็นองค์กรธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกมาไม่น้อยกว่า 2 ปี พบว่าปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความคาดหวังด้านความสามารถของซอฟต์แวร์ ความพยายามที่ผู้ใช้คาดว่าจะต้องทุ่มเทลงไปในการใช้งานซอฟต์แวร์ อิทธิพลทางสังคม โดยมีความสมัครใจในการใช้งานมีอิทธิพลแฝงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อก ผลการวิจัยปรากฏว่าความตั้งใจในการใช้งานและปัจจัยเงื่อนไขการอำนวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกขององค์กรธุรกิจโดยวัดจากมิติความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าว ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05 ผลการศึกษาดังกล่าว นำไปสู่ข้อเสนอแนะตัวแบบในการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อก

บรรณานุกรม :
ทศพนธ์ นรทัศน์ . (2554). ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทศพนธ์ นรทัศน์ . 2554. "ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทศพนธ์ นรทัศน์ . "ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ทศพนธ์ นรทัศน์ . ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.