ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับ
นักวิจัย : วิธัญญา วัณโณ, 2522-
คำค้น : พฤติกรรมองค์การ , การจูงใจในการทำงาน , ความภักดีของลูกจ้าง , ความพอใจในการทำงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยพร วิชชาวุธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735774 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/91
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การและความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพนักงานที่มีความกตัญญูกตเวทีแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานขององค์การธุรกิจเอกชน 3 แห่งที่มีความกตัญญูกตเวทีระดับสูงและระดับต่ำจำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) มาตรวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 2) มาตรวัดการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 3) มาตรวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ และ 4) มาตรวัดความกตัญญูกตเวที ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีความกตัญญูกตเวทีระดับสูงมีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับความสำนึกในหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานกับการช่วยเหลือ ผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตนเองในทางบวกในระดับที่สูงกว่าพนักงานที่มีความกตัญญูกตเวทีระดับต่ำ (p<.01 ทั้ง 2 กรณี) แต่พนักงานที่มีความกตัญญูกตเวทีระดับสูงและพนักงานที่มีความกตัญญูกตเวทีระดับต่ำมีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานกับความสำนึกในหน้าที่ไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วิธัญญา วัณโณ, 2522- . (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิธัญญา วัณโณ, 2522- . 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิธัญญา วัณโณ, 2522- . "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วิธัญญา วัณโณ, 2522- . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.