ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
นักวิจัย : ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ
คำค้น : การเปิดรับสื่อมวลชน , ความทันสมัย , สื่อมวลชนกับการพัฒนาประเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , อำรุง จันทวานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745622141 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อมวลชนกับ “ความทันสมัย” ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน โดยทำการศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก ซึ่งทำการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาเป็นจำนวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการทดสอบสมมุติฐานหาความสัมพันธ์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพาร์เซียล (Partial Correlation Coefficient) และในการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซึ่งประมวลผลด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า 1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อมวลชนและ “ความทันสมัย” อยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปิดรับสื่อมวลชนกับ “ความทันสมัย” ของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน 3. การเปิดรับสื่อมวลชนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.14 4. “ความทันสมัย” กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กัน 5. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูง มีการเปิดรับสื่อมวลชนสูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 6. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูง มี “ความทันสมัย” ไม่แตกต่างกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

บรรณานุกรม :
ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ . (2526). การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ . 2526. "การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ . "การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ . การศึกษาการเปิดรับสื่อมวลชน กับ "ความทันสมัย" ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 หลักสูตร 2 ปี (2524-2525) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.