ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร
นักวิจัย : นิติพล อัมพันศิริรัตน์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อาคารที่จอดรถ , ที่จอดรถ , พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่จอดรถริมถนนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของการจอดรถ ทั้งปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะของผู้จอดรถ ปริมาณความจุของที่จอดรถที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของที่จอดรถ โดยในการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จอดรถ ในพื้นที่จอดรถสาธารณะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร และที่จอดรถริมถนนอังรีดูนังต์รวมทั้งสิ้น 130 คน ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิตทวินาม สำหรับอุปสงค์การเลือกใช้ที่จอดรถแบบเสียค่าจอดและไม่เสียค่าจอด จากผลการวิเคราะห์พบว่า เวลาในการเดินทางมาและกลับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทางเลือกในการใช้ที่จอดรถ นอกจากนี้ทัศนคติของผู้ขับรถต่อคุณลักษณะของที่จอดรถ เช่น การรักษาความปลอดภัย การมีที่ว่างจอด การมีหลังคาบังแดดและฝน ก็มีความสำคัญต่อทางเลือกที่เลือกอีกด้วย และพบว่าผู้ขับรถที่เลือกใช้อาคารจอดรถ ที่ติดกับอาคารมหาจักรกรีสิรินธร พึงพอใจกับการจ่ายราคาค่าจอดรถรายภาคการศึกษาในราคา 2,400 บาทต่อเทอม นอกจากนี้ ในงานวิจัยอีกส่วนหนึ่ง เป็นการหาราคาค่าจอดรถที่เหมาะสมด้วยวิธี Price-Sensitivity Measurement (PSM) และวิธี Kishi’s Logit PSM (KLP) ผู้วิจัยได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ขับรถเกี่ยวกับราคาค่าจอด โดยให้ผู้ขับรถระบุว่าระดับราคาเท่าใดที่เขาคิดว่าเป็นราคาที่ ถูก ปานกลาง และแพง จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวพบว่า ราคาบัตรจอดรถแบบรายภาคการศึกษาที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 2,489 ถึง 2,865 บาทต่อภาคการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้บริหารอาคารจอดรถ สามารถกำหนดราคาบัตรจอดรถแบบรายภาคการศึกษาได้อย่างเหมาะสม เพื่อดึงดูดให้มีผู้ขับรถใช้อาคารจอดรถที่อยู่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธรมากขึ้น โดยควรกำหนดราคาระหว่าง 2,400 ถึง 2,800 บาทต่อภาคการศึกษา

บรรณานุกรม :
นิติพล อัมพันศิริรัตน์ . (2553). การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติพล อัมพันศิริรัตน์ . 2553. "การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิติพล อัมพันศิริรัตน์ . "การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
นิติพล อัมพันศิริรัตน์ . การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง : กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.