ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นักวิจัย : บดี กอวัฒนา
คำค้น : กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอรูปแบบขาเข้าของระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ (ANFIS) เพื่อการคำนวณสถานะการทำงานการปรับแท็ปหม้อแปลงและการสวิตชิ่งตัวเก็บประจุในระบบจำหน่าย ในการควบคุมปริมาณแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบให้เหมาะสมตามเส้นโค้งโหลดรายชั่วโมง (hourly load curve) โดยพิจารณาปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ ในระบบจำหน่าย เพื่อกำหนดข้อมูลที่เหมาะสมเป็นขาเข้าของ ANFIS รูปแบบขาเข้าที่นำเสนอนี้จะนำไปทดสอบกับระบบจำหน่ายทดสอบ จากสถานีไฟฟ้าย่อย นวนคร 3 ขนาดแรงดัน 22 kV โดยข้อมูลฝึกสอนและข้อมูลตรวจสอบจะถูกสร้างโดยการแบ่งระดับโหลดขึ้นเป็นข้อมูลฝึกสอน แล้วคำนวณค่าแท็ปหม้อแปลงและสวิตชิ่งตัวเก็บประจุ จากการทำโหลดโฟลว์และทำการหาค่าเฉลี่ยของสถานะการทำงานแบบถ่วงน้ำหนักจากฟัซซีเซต จากนั้นจึงฝึกสอน ANFIS แล้วตรวจสอบด้วยข้อมูลตรวจสอบ โดยทำการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการกำหนดขาเข้ารูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำรูปแบบที่เหมาะสมไปใช้งาน หลังจากกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมเป็นขาเข้าของ ANFIS รูปแบบขาเข้าที่นำเสนอนี้จะนำไปประยุกต์เพื่ออนุมานสถานะการทำงานการปรับแท็ปหม้อแปลงและการสวิตชิ่งตัวเก็บประจุในระบบจำหน่าย ก่อนหาคำตอบจากเทคนิค dynamic programming ต่อไป ทดสอบเปรียบเทียบคำตอบที่ได้กับวิธีหาคำตอบโดยการทำ dynamic programming เพียงอย่างเดียว ผลการทดสอบพบว่าการกำหนดขาเข้าตามรูปแบบที่นำเสนอสามารถทำให้ ANFIS อนุมานสถานะการทำงานการปรับแท็ปหม้อแปลงและการสวิตชิ่งตัวเก็บประจุในระบบจำหน่ายได้ใกล้เคียงกับคำตอบ และวิธีดังกล่าวยังใช้เวลาในการคำนวณลดลงจากวิธี dynamic programming ที่เคยมีการนำเสนอก่อนหน้านี้

บรรณานุกรม :
บดี กอวัฒนา . (2551). การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดี กอวัฒนา . 2551. "การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดี กอวัฒนา . "การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
บดี กอวัฒนา . การประยุกต์ใช้ระบบอนุมานนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ในการควบคุมแรงดันและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.