ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : เมตตา กูนิง
คำค้น : จังหวัดชายแดนภาคใต้ , เศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5510015 , http://research.trf.or.th/node/8843
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ในสภาวะความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการจัดการรูปแบบการสนับสนุนทุน สร้าง กระบวนการทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม เรียนรู้ ร่วมติดตามผล เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ คาดหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลง และขยายผลภายหลังการ ดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาบนฐานความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ผลการดำเนินโครงการสนับสนุนทุน ปี 2555 จำนวน 150 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท สำหรับสตรีหม้าย สตรียากไร้ จำนวน 132 ทุน สำหรับเด็กยากไร้ เด็กกำพร้า และเยาวชน จำนวน 18 ทุน มีระบบการเยี่ยม เยียน ติดตามและประเมินผล รวมทั้งรายเก่าที่ได้รับการสนับสนุนทุน ปี 2551-2554 ระยะที่ 1-9 จำนวน 127 ทุน การติดตามและประเมินผล การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด ผู้รับทุนรายใหม่ทั้งหมด จ่ายคืนทุน โดยเฉลี่ยร้อยละ 83.6 และรายเก่าทั้งหมดจ่ายคืนทุนโดยเฉลี่ยร้อยละ 33.2 พบปัญหาการจ่ายคืน ทุนของรายเก่า เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีกระบวนการติดตามและประเมินผล ระบบข้อมูลผู้รับทุนไม่ชัดเจนจึง ไม่สามารถติดต่อกับผู้รับทุนรายเก่าได้ และบางพื้นที่ไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ หัวใจสำคัญของโครงการ คือ การติดตามประเมินผลและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ด้วยพี่เลี้ยงในพื้นที่ สร้างกลไกการจัดการผ่านการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของพี่เลี้ยง เริ่มตั้งแต่การคัดสรรพี่เลี้ยงที่มี จิตอาสาเป็นที่ปรึกษาของผู้รับทุนรูปแบบ “เพื่อน” ปี 2551-2554 พี่เลี้ยง 1 คน รับผิดชอบผู้รับทุน 15 คน ทำ ให้การเยี่ยมเยียนไม่ครอบคลุมทั่วถึง ดังนั้นนปี 2555 จึงเพิ่มจำนวนพี่เลี้ยง โดยพี่เลี้ยง 1 คน รับผิดชอบผู้รับ ทุน 5 คน พี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะความรู้ สร้างแรงจูงใจ เสริมกระบวนการทำงานเป็น ทีม เรียนรู้วิธีคิด และหาวิธีการใหม่ ๆ ในการหนุนกระบวนการทำงานให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเรียกว่า “กระบวนการพี่เลี้ยง” ทำให้เกิดแนวคิดการบริหารจัดการกองทุน จากการออมจำนวน 5 กลุ่ม จำแนกเป็นกลุ่มที่เป็นการออมเพื่อสวัสดิการจำนวน 2 กลุ่ม และเป็นกลุ่ม บริหารเพื่อพัฒนารายได้ จำนวน 3 กลุ่ม โครงการวิจัยระยะต่อไปจึงควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการในลักษณะกองทุนอย่างมีโครงสร้าง บนฐานความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงบริหารโครงการด้วนทักษะการเป็นที่ ปรึกษากองทุน นำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน The objectives of Economic Self Reliance during Conflict in Deep South Thailand project are to develop the mechanism for organizing financial support framework and build teamwork culture through participation. The notion of participation allows people in community to join together in thinking, acting, learning, arranging follow-ups, and providing moral support visits. These activities will hopefully result in having positive change and extending good outcomes afterward. Consequently, they may lead to conflict resolution that based on regional needs. In 2012, the project provides 150 financial assistantships in the amount of 5000 baht each, in which 132 assistantships go to widows and low-income women and 18 assistantships are given to low-income children, orphans, and youth. The project has a system for visiting, following up, and evaluating results for all those who receive funding. For past projects (2008-2011), there are 127 financial assistantships in phase 1-9, which receive follow-up and evaluation as well. The evaluation is done using 4 sets of questionnaires. The recipients of assistantships in 2012 pay 83.6% back on average and the recipients of assistantships in previous years pay 33.2% back on average. We discover that one reason for lower payback of the recipients in previous years is due to the lack of follow-up and evaluation. Sometimes the recipients’ contact information is missing which results in the loss of communication. In some areas, there is no mentor to provide a visit. The heart of the project is providing follow-up and moral support visits. The mentors in the area provide a mechanism for organizing the notion of participation. The project will select people who have service mind as mentors to work with the recipients of assistantships. For 2008-2011, one mentor is responsible for 15 recipients. This ratio is too low. In 2012 we increase the number of mentors so that 1 mentor is responsible for 5 recipients. The mentors are trained in many skills including motivating, working in team, thinking, and innovating in order to suitably work in Deep South Thailand. This method is called “Mentoring.” This method results in the establishment of 5 saving funds, in which two of them are saving for welfare and 3 of them are saving for increasing income. The next phase of this project is to develop a system that can organize the funds to meet our target groups’ need and to improve the ability of our mentors as advisors for the funds, which will result in effective and lasting economic self reliance.

บรรณานุกรม :
เมตตา กูนิง . (2557). เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เมตตา กูนิง . 2557. "เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เมตตา กูนิง . "เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
เมตตา กูนิง . เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองในสภาวะความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.