ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท
นักวิจัย : รัตติยาภรณ์ กัลยา
คำค้น : EGCG , Epithelial mesenchymal transition , Oxalate , Renal fibrosis , การเกิดพังผืดในใต , การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ท่อไต , สารสกัดชาเขียว , อ๊อกซาเลท
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5480005 , http://research.trf.or.th/node/8824
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการป้องกัน การเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท การศึกษาก่อนหน้านี้รายงานว่าอ๊อก ซาเลทเป็นสารที่สามารถเหนี่ยวนำให้เซลล์บาดเจ็ดได้และคาดว่าภาวะนี้เป็นกลไกหนึ่งที่นำไปสู่การเกิด พยาธิสภาพของโรคนิ่วในไตชนิดแคลเซียมอ๊อกซาเลท ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้โซเดียมอ๊อกซาเลท เหนี่ยวนำให้เซลล์ท่อไตบาดเจ็บและเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก epithelial ไปเป็น mesenchymal (Epithelial mesenchymal transition หรือ EMT) และทดสอบฤทธิข์ อง Epigallocatechin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสาร polyphenol ที่พบมากในชาเขียว และมีฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant) ว่าสามารถต้านการ เกิดพังผืด (Anti-fibrotic property) และต้านอนุมูลอิสระในสภาวะนี้ได้หรือไม่ ผลการทดลองพบว่าโซเดียม อ๊อกซาเลทสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ท่อไตให้คล้ายกับเซลล์ fibroblast ได้ภายใน 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ผลการแสดงออกของโปรตีนโดยวิธี Immunoblotting และ Indirect immunofluorescence ชี้ให้เห็นว่าเซลล์ท่อไตมีการเปลี่ยนแปลงฟีโนไทป์จาก epithelial cells ไป เป็น mesenchymal cells โดยมีการแสดงออกของโปรตีนที่บ่งชี้ฟีโนไทป์ของ mesenchymal cell เพิ่มขึ้น ได้แก่โปรตีน vimentin และ fibronectin ในขณะที่โปรตีนที่บ่งชี้ฟีโนไทป์ของ epithelial cell ลดลง ได้แก่ โปรตีน E-cadherin, cytokeratin, occludin และ ZO-1 การทดสอบฤทธิข์ องสาร EGCG โดยนำมาเลี้ยง ร่วมกับเซลล์ก่อนการเหนี่ยวนำด้วยโซเดียมอ๊อกซาเลทพบว่า สาร EGCG ที่ความเข้มข้น 25 μM สามารถ ต้านการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ท่อไตจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลทได้ โดยเซลล์สามารถคงสัณฐานและ ระดับการแสดงออกของโปรตีนที่บ่งชี้ฟีโนไทป์ของ epithelial cell ได้ กลไกระดับโมเลกุลที่ทำให้ EGCG สามารถต้านการเกิด EMT ได้น่าจะเป็นเพราะความสามารถในการลดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ จากผลการ ทดลองทัง้ หมดนี้ชี้ให้เห็นว่าสารสกัด EGCG จากชาเขียวมีฤทธิ์ในการต้านการเกิด EMT ที่เหนี่ยวนำโดย อ๊อกซาเลทได้ ซึ่งความรู้จากการศึกษาครัง้ นี้จะนำไปสู่หนทางในการพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่สำหรับ การเกิดพังผืดในไตในอนาคต This study aims to apply a natural compound to prevent the process of epithelial mesenchymal transition (EMT) induced by oxalate treatment. Sodium oxalate was used to induce tubular cell injury and EMT in Mardin-Darby Canine kidney (MDCK) cell line. Oxalate exposure is known to induce cellular injury and presumed to be involved in the pathogenesis of calcium oxalate stone formation. Epigallocatechin gallate (EGCG) extracted from green tea (Camellia Sinensis) was assessed for its anti-fibrotic and anti-oxidative property. EGCG is the most abundant polyphenol compounds found in green tea with high potential anti-oxidative property. Microscopic examination revealed that oxalate could induce morphological change of MDCK from a cobble-stone like into fibroblast-like shap within 24 h. In addition, immunoblotting and indirect immunofluorescence assay confirmed that oxalate-treated cells gained mesenchymal phenotypes by increase expression of vimentin and fibronectin while decrease expression of epithelial markers including, E-cadherin, cytokeratin, occludin, and ZO-1. Interestingly, pretreatment of MDCK cells with 25 μM EGCG could prevent EMT induced by oxalate exposure as it could retain typical epithelial cell morphology as well as epithelial protein markers. The molecular mechanism underlying the prevention of EGCG is most likely by reduction of intracellular reactive oxygen species (ROS) production. Taken together, this study demonstrated a preventive effect of EGCG against oxalate-induced EMT in renal tubular cells which would shed light on the development of novel therapeutics of renal fibrosis in the near future.

บรรณานุกรม :
รัตติยาภรณ์ กัลยา . (2552). ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตติยาภรณ์ กัลยา . 2552. "ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัตติยาภรณ์ กัลยา . "ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
รัตติยาภรณ์ กัลยา . ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ท่อไตที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของอ๊อกซาเลท. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.