ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่
นักวิจัย : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
คำค้น : ABC
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG55A0003 , http://research.trf.or.th/node/8650
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ค้นพบว่า นักวิจัยภาคประชาสังคมยังมีจุดอ่อนใน content ทางวิชาการ ผลที่ได้ขณะนี้คือการ ยกระดับงานในพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการรับรู้ ที่จะช่วยประสานงานกลไกต่างๆ ใน จังหวัด ปัจจัยความสำเร็จที่ควรเร่งพัฒนาคือความเข้าใจงานวิจัยของภาคประชาชน ซึ่งสามารถสำเร็จได้หาก มหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามาร่วม โดยบูรณาการงานที่ สกว. มี MoU กับมหาวิทยาลัย ทรัพย์สิน (asset) ที่สำคัญ สำหรับ สกว. คือความสัมพันธ์ที่มีกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย แต่กลไกระดับจังหวัดยังมีข้อจำกัดใน การเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติวิจัยด้วย การสนับสนุนงาน ABC ในลักษณะที่ใช้ MoU กับมหาวิทยาลัยนั้น เหมาะกับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกิด ใหม่ ที่กำลังหาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย รวมทั้งการพัฒนานักวิจัยใหม่ เพราะทรัพยากรที่ สกว. ให้ (ทั้งทุน วิจัย และการถ่ายทอดความรู้การจัดการงานวิจัย) เป็นที่ต้องการของฝ่ายรับ มีข้อค้นพบว่ากระบวนการเวทีพัฒนา proposal และการติดตามความก้าวหน้าเป็นเวทีแห่งปัญญาของนักวิจัยรุ่นใหม่ การพัฒนานักวิจัยและหน่วยจัดการ งานวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เข้าใจการทำวิจัย ABC สามารถสำเร็จได้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความคิดเชิงระบบ ซึ่งได้พัฒนานักวิจัยประมาณ 450 คน ส่วนการวิเคราะห์สนามแรง (Force Field Analysis) นั้นเหมาะสำหรับเป็น เครื่องมือขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ ผลการทำงานนี้ได้รายงานเป็นหนังสือ “กระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่: แนวทางการพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม” This work observes that layman-turned-researchers need supports from local university staff in order to academically leverage the research output. Local administrators/authorities, at present, acknowledge the Area-Based Collaborative Research (ABC) driven by TRF, but lack of proper active role, despite of closed collaboration with the top authority in the Ministry of Interior Affairs. The research program under TRFUniversity MoU should be managed to support ABC efforts. The TRF-University MoU responses the needs of those relative new universities, since “demand” and “supply” are perfectly matched, in terms of research management skill development, new researchers recruitment, and co-funding budget. Forum to discuss proposal ideas and to report the progress is valuable for intellectuality building. Active participation of a specially-designed workshop is the key procedure to reset the researchers’ way of thinking and perceiving the ABC initiatives. The effective workshops are Systems Thinking and Force Field Analysis. Approximately 450 university staff and administrators in 9 universities were trained. This work has produced a booklet entitled “Area-Based Collaborative Research Process: New Approach for Social Engagement”

บรรณานุกรม :
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . (2557). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . 2557. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาพื้นที่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.