ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นักวิจัย : เริงชัย ตันสุชาติ
คำค้น : ASEAN , ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5520024 , http://research.trf.or.th/node/8573
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ ศึกษาถึงสถานการณ์และโซ่อุปทานของการค้าผลไม้ ระหว่างไทยกับฟิลิปปิ นส์ วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของการส่งออกผลไม้ไปยังฟิลิปปิ นส์ และ คาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการค้าผลไม้ไทยรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย การวิจัยนี้อยู่บนพื้นฐานของการวิจัยเชิงสำรวจร่วมกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและ SWOT ของผลไม้ 2 ชนิด คือ ลำไยและมะขามหวาน ผลการศึกษาพบว่า การเปิด AEC ในปี 2558 จะส่งผลกระทบทางบวกโดยเปิ ดโอกาสให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ไปฟิ ลิปปิ นส์ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์มีทัศนคติที่ดีมากสำหรับผลไม้จากประเทศไทย อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่ สำคัญคือ ฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ได้เพียงมะขามหวานและลองกอง แต่ลำไยจากประเทศ ไทยได้ถูกนำเข้าเพื่อจำหน่ายในฟิ ลิปปิ นส์ด้วยวิธีการซื้อผ่านประเทศที่สามคือ จีนและไต้หวัน สำหรับปัญหาและอุปสรรคอื่นในโซ่อุปทานส่งออกผลไม้ได้แก่ การขาดแคลนแรงงานภาคการผลิต การรักษาคุณภาพการผลิตและคุณภาพของผลไม้ตั้งแต่สวนจนถึงผู้บริโภค และการกระจายสินค้า ระหว่างเกาะต่างๆ ในฟิลิปปินส์ ข้อเสนอแนะหลักในการศึกษาคือ ไทยควรดำเนินการเจรจากับ ฟิลิปปินส์เพื่ออนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทยชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และพัฒนาระบบการผลิตและการ จัดการโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการนำเข้า และความต้องการของผู้บริโภคชาว ฟิลิปปินส์ The objectives of this study were to study the situation and supply chain of fruit trade between Thailand and the Philippines, to analyze opportunities and barriers of fruit exporting to the Philippines, and to conjecture the effects for stakeholders of Thai fruit trading including making policy recommendations. This study was based on a survey research of supply chain analysis and SWOT of 2 kinds of fruit, longan and sweet tamarind. Results found that the implementation of AEC in 2015 will have a positive effect of increasing opportunity for Thailand to export fruits to the Philippines because Filipinos have a very positive attitude towards Thai fruits. However, the Philippines allowed only longan and longkong fruits as imported fruits from Thailand and this was considered the major obstacle in Thai fruit trading to the Philippines, although Thai longan was imported by the Philippines through third countries, China and Taiwan. Other problems and obstacles in the supply chain for fruit trading consisted of labor shortage in production, production and maintenance of fruit quality from orchards to consumers, and fruit distribution between islands in the Philippines. The main suggestion of this study is that Thailand should negotiate with the Philippines in order to allow other potential Thai fruits, and develop fruit production system and fruit supply chain management in accordance with import conditions and the needs of Filipinos.

บรรณานุกรม :
เริงชัย ตันสุชาติ . (2557). ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เริงชัย ตันสุชาติ . 2557. "ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เริงชัย ตันสุชาติ . "ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
เริงชัย ตันสุชาติ . ผลกระทบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ต่อผลไม้ กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.