ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักวิจัย : พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
คำค้น : coating , essential oil , insect protection , paper packaging , Para rubber , น้ำมันหอมระเหย , บรรจุภัณฑ์กระดาษ , ป้องกันแมลง , ยางพารา , สารเคลือบผิว
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450069 , http://research.trf.or.th/node/8490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสำหรับใส่ขนมมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้บรรจุสินค้ามากขึ้น เพราะแนวโน้ม การใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟม และการใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารมีแนวโน้มลดลง แต่บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก กระดาษก็มีข้อเสียตรงไม่สามารถป้องกันความชื้นจากการแช่ตู้เย็น และไม่สามารถป้องกันแมลง (มด) ที่เข้า มาทำลายสินค้าภายในได้ การพัฒนาสารเคลือบผิวหน้ากระดาษสำหรับมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นการแก้ไข ความปกพร่องของกระดาษได้ เพราะสารเคลือบผิวสามารถเคลือบเพื่อป้องกันความชื้น และเพิ่มความ สวยงามของบรรจุภัณฑ์ได้ การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาสารเคลือบบรรจุภัณฑ์กระดาษจากน้ำยางพาราผสมกับ น้ำมันหอมระเหย และศึกษาความพึ่งพอใจของสถานประกอบการ และกลุ่มตัวอย่างต่อบรรจุภัณฑ์ กระดาษที่ผ่านการเคลือบสารเคลือบ ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสารเคลือบดังกล่าว โดยมี วิธีการวิจัยเริ่มจาก ผสมสารเคลือบผิวกระดาษที่มีส่วนประกอบของน้ำยางพารา และน้ำมันหอมระเหย ผสม 3 สูตร ปริมาณน้ำมันหอมระเหย 2.5%, 5%, และ10% ทดสอบคุณสมบัติของสารเคลือบ ได้แก่ การวัดค่าความหนืด ค่าความเป็นกรด-ด่าง นำไปเคลือบลงบนกระดาษคราฟ (KA) ทดสอบค่าความ ต้านทานน้ำ และความต้านทานต่อการขัดถู และทดสอบคุณสมบัติการป้องกันแมลง (มด) โดยนำ กระดาษที่เคลือบสารวางชิ้นเค้กลงด้านบนแล้วนำไปวางลงบนพื้นที่ทดลอง ขนาด 50x50 ซม. มีมดแดง ทั้งหมด 100 ตัว สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำกระดาษที่เคลือบสารไปสำรวจความพึงพอใจของ สถานประกอบการ จำนวน 30 แห่ง และความพึ่งพอใจผู้บริโภค จำนวน 30 คน ต่อการนำบรรจุภัณฑ์ กระดาษเคลือบสารมาใช้ในการบรรจุสินค้า โดยใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดค่าความพึ่งพอใจ 5 ระดับ จากนั้นประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสารเคลือบกระดาษ จากน้ำยางพาราผสมกับน้ำมันหอม ระเหย ผลการวิจัยพบว่า น้ำยางพาราผสมกับน้ำมันหอมระเหย สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของ สารเคลือบผิวกระดาษได้ และเมื่อนำมาเคลือบลงบนกระดาษ จะสามารถเพิ่มคุณสมบัติด้านความ ต้านทานน้ำ และความต้านทานต่อการขัดถู ของกระดาษได้ เมื่อนำมาทดสอบความสามารถในการ ป้องกันมดพบว่า กระดาษที่ผ่านการเคลือบสารสามารถป้องกันมดไม่ให้เข้ามากินขนมบนชิ้นงาน ตัวอย่างได้จริง และความสามารถในการป้องกันมดของสารเคลือบผิวนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมัน หอมระเหย สารเคลือบที่มีปริมาณของน้ำมันหอมระเหยผสมอยู่จำนวนมากสามารถที่จะป้องกันมดได้ นานที่สุด ผลจากการสำรวจความพึ่งพอใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ทำให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มพึงพอใจมากที่สุดถ้ามีบรรจุภัณฑ์กระดาษที่สามารถป้องกันความชื้น และป้องกันมดได้ เมื่อนำ ปริมาณของสารที่มาผลิตสารเคลือบผิว มาประเมินต้นทุนค่าใช้จ่าย ที่การเคลือบกระดาษ 1 ตารางเมตร จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 0.99-1.22 บาท จากการวิจัยสามารถผลิตสารเคลือบผิวหน้ากระดาษจากยางพารา และน้ำมันหอมระเหยได้จริง สารเคลือบที่ได้ยังช่วยให้บรรจุภัณฑ์สามารป้องกันความชื้นได้ และยัง สามารถป้องกันมดได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ปริโภค และสถานประกอบการมีความพึงพอใจมากถ้าบรรจุ ภัณฑ์ดังกล่าว Nowadays it shows that pack the food in paper containers, instead of packaging the food items in plastic or foam containers. The paper containers are environmentally friendly. But the paper alone does not protect the food from moisture and insects. Therefore, need to develop a coating to protect the paper from moisture and insects, and the coating should be as such as the paper looks presentable. This research is aiming to develop the coating that is made from para rubber and essential oil. The research should satisfy the operators. There are 3 different coatings where compounded ; 2.5%, 5% and 10% of essential oil with the para rubber to check the quality of all 3 coatings, which are the consistency, acid tested on the Kraft paper (KA) it is important to test the coating for moisture and rub resistance and insects protection. Test a 50*50 cm. coated paper, in the center of the paper put a piece of cake and take 100 ants loose on the paper and watch for a result. After the testing the paper will be taken to 30 operators and consumers to make sure the quality of the coating is acceptable. As the results, the combination of para rubber and essential oil is excellent quality for moisture and rub resistance. The most suitable coating is the one with the most essential oil is the best coating for insect’s protection. Moreover, the cost for this coating is between 0.99-1.22 baht per 1 sq.m. From the research, it shows that the consumers and operators satisfy with this product and its meet quality standard.

บรรณานุกรม :
พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง . (2556). โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง . 2556. "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง . "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง . โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.