ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก
นักวิจัย : ระพีภัทร ดิสถาพร
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว -- ไทย , ข่าว -- แง่การเมือง -- ไทย , ความขัดแย้งทางการเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุธี พลพงษ์ , ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19884
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ศึกษาลักษณะเนื้อหาข่าวและรูปแบบในการนำเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้เหตุการณ์ความขัดแย้ง และศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในการนำเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้เหตุการณ์ความขัดแย้ง ช่วงเมษายน พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกเป็นเป้าหมายหลัก โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการข่าวของทหาร การสร้างความหมายและความสำคัญของข่าว แนวคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวคิดเรื่องวิทยุกระจายเสียง ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการรายงานข่าววิทยุกระจายเสียง และแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างระบบวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบก มีขอบเขตการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน จนถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก พบว่า รูปแบบในการนำเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก จะมีรูปแบบที่มีความเป็นทางการและนำเสนอข่าวจะเป็นลักษณะตรง จะไม่นำเสนอความคิดเห็นของสถานีลงไป แต่จะมีการกล่าวอ้างถึงบทวิเคราะห์ หรือความคิดเห็นจากสำนักข่าวต่างประเทศประกอบแทน ซึ่งเหตุผลหลักนั้นเกิดมาจากปัจจัยของกองทัพบกที่มีนโยบายหลักคือ การนำเสนอความจริง สร้างความเข้าใจกับประชาชน และลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ให้เร็วที่สุด แต่จะตองแสดงเจตนาวางตัวเป็นกลางอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้จำกัดขอบเขตของรูปแบบการนำเสนอข่าวเอาไว้ และถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การนำเสนอข่าวมีข้อจำกัด

บรรณานุกรม :
ระพีภัทร ดิสถาพร . (2552). การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระพีภัทร ดิสถาพร . 2552. "การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระพีภัทร ดิสถาพร . "การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ระพีภัทร ดิสถาพร . การนำเสนอข้อมูลข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.