ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : มาโนช นุรักวงษา
คำค้น : ย่านการค้ากลางใจเมือง -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา , การฟื้นฟูเมือง -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19680
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราในอดีตพัฒนาการของย่านทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม เกิดควบคู่มากับการเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมโดยรอบพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถือเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็นที่จดจำของคนภายในย่านและพื้นที่ข้างเคียง แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาซบเซา เนื่องจากคนเข้ามาใช้พื้นที่น้อยลง กิจกรรมการค้าในหลายๆส่วนปิดตัวหรือโยกย้ายพื้นที่หรือเปลี่ยนกิจกรมไป การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้วให้มีสภาพเหมาะสมกับกิจกรรม และการใช้งานในปัจจุบัน มีความจำเป็นที่ต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ (characteristics) ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและจินตภาพของพื้นที่ เช่น รูปลักษณะเส้นทางสายสำคัญในย่าน รูปแบบของกลุ่มอาคาร เป็นต้น โดยทำการปรับปรุงความเชื่อมั่นต่อของโครงข่ายการสัญจรทุกระบบ การสร้างมุมมองเพื่อเข้าถึงของพื้นที่ และรักษาเส้นทางของกิจกรรมเดิมให้คงอยู่ การฟื้นฟูบูรณะสัดส่วนของมวลอาคารและที่ว่างให้สัมพันธ์และเหมาะสมกับกิจกรรม การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยอาคาร และพื้นที่ว่างสาธารณะ รวมถึงการรักษารูปแบบของกิจกรรมการค้าที่มีลักษณะเฉพาะไว้ และการฟื้นฟูบูรณะองค์ประกอบทางจินตภาพของย่าน ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้วนั้นคงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ต่อไป และคงอยู่ในปัจจุบันได้อย่างร่วมสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในย่านเป็นสำคัญ

บรรณานุกรม :
มาโนช นุรักวงษา . (2552). การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาโนช นุรักวงษา . 2552. "การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาโนช นุรักวงษา . "การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
มาโนช นุรักวงษา . การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.