ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
นักวิจัย : สุรัชตา ราคา
คำค้น : การสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในดำเนินงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่ของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานในเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกลยุทธ์การสื่อสารที่จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการแก่เยาวชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบกับการวิเคราะห์เอกสารและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการสื่อสารในดำเนินงานเพื่อการไม่สูบบุหรี่ของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แบ่งออกเป็น 2 ขอบเขตได้แก่ กระบวนการสื่อสารภายในเครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของครูแกนนำในเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กับเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน 1.1 กระบวนการสื่อสารภายในเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) การสื่อสารภายใน CORE TEAM เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มย่อย (2) การสื่อสารระหว่าง CORE TEAM กับสมาชิกภายในเครือข่าย เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ และการสื่อสารองค์กร (3) การสื่อสารระหว่างการสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารในองค์กร และการสื่อสารมวลชน 1.2 กระบวนการสื่อสารของครูแกนนำในเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กับเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนเป็นรูปแบบการสื่อสารผ่าน (1) สื่อบุคคล ประกอบด้วยสื่อบุคคลภายในโรงเรียนและสื่อบุคคลภายนอกโรงเรียน (2) สื่อกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมในระดับเครือข่าย 2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานในเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีผลกระทบกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม และการมีส่วนร่วม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 ประเภทได้แก่(1) กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชนทั้งเยาวชนแกนนำและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (2)กลุ่มเป้าหมายรองคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ร้านค้า 3. กลยุทธ์การสื่อสารที่จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการแก่เยาวชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) กลยุทธ์การใช้สื่อ ประกอบด้วยสื่อบุคคลและสื่อกิจกรรม (2) กลยุทธ์การใช้สาร คือการกำหนดเนื้อหาสาร รหัสสาร การจัดสารและสร้างจุดจูงใจในสาร (3) กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม โดยเป็นการมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการแก่เยาวชน (4) กลยุทธ์การให้แรงเสริมแก่เยาวชนด้วยการพูดให้กำลังใจและการให้รางวัล (5) กลยุทธ์การใช้แรงกระตุ้นจากภายนอก ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ การทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนต่างๆ และ สื่อมวลชน

บรรณานุกรม :
สุรัชตา ราคา . (2550). กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัชตา ราคา . 2550. "กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรัชตา ราคา . "กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุรัชตา ราคา . กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.