ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
นักวิจัย : ลลิตา พ่วงมหา
คำค้น : เว็บไซต์ , โรงพยาบาลเอกชน -- การประชาสัมพันธ์ , อินเตอร์เน็ตในการประชาสัมพันธ์ , ภาพลักษณ์องค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน โดยทำการวิเคราะห์เนื้อหาบนเว็บไซต์ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ซึ่งได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์แบบรายเดือนจากเว็บไซต์ Truehits.net ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สูงสุดเป็น 5 อันดับแรกในหมวดสุขภาพ หมวดย่อยโรงพยาบาล นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2552 ผลการวิจัยพบว่า 1. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชนปรากฏรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบหนึ่งต่อกลุ่ม แบบกลุ่มต่อหนึ่ง และแบบกลุ่มต่อกลุ่ม อีกทั้งปรากฏเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร รายละเอียดของบริการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำถามคำตอบ ข้อมูลการติดต่อ การปฏิสัมพันธ์ สาระความรู้ และการให้บริการรายบุคคล 2. โรงพยาบาลเอกชนใช้กลยุทธ์การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของบริการบนเว็บไซต์ การแสดงภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญขององค์กรบนเว็บไซต์ และการปรับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการตลาด ใช้กลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลเชิงบวกไว้บนเว็บไซต์ให้มากที่สุดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และใช้กลยุทธ์การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนเว็บไซต์เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย 3. โรงพยาบาลเอกชนใช้กลยุทธ์การขอเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การแฝงที่อยู่เว็บไซต์ไปกับสื่อแบบเดิม การนำเสนอข้อมูลที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต้องการอย่างครบถ้วน การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับข้อมูลบนเว็บไซต์ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การให้ความบันเทิงแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ การปรับเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันต่อเหตุการณ์ การสร้างการสื่อสารแบบสองทางบนเว็บไซต์ และการสร้างระบบสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักอันนำไปสู่การเข้าใช้อย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
ลลิตา พ่วงมหา . (2552). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลิตา พ่วงมหา . 2552. "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลลิตา พ่วงมหา . "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ลลิตา พ่วงมหา . กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.