ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กันยารัตน์ มณีสินธุ์
คำค้น : กระท่อม (พืช) , ยาเสพติด , การติดยาเสพติด -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอม อินทกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745848069 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสพใบกระท่อม และศึกษาปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพใบกระท่อม เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ตัวอย่างเป็นผู้เสพใบกระท่อมเป็นประจำ นานอย่างน้อย 1 ปี และอาศัยอยู่ในเขตปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร จำนวน 175 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS PC+ ผลการวิจัยพบว่า 1.ผู้เสพใบกระท่อมที่มีความแตกต่างทางด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส หรือลักษณะอาชีพ มีพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสพใบกระท่อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2.ผู้เสพใบกระท่อมที่มีความแตกต่างทางด้าน ระดับการศึกษา รายได้ หรือลักษณะอาชีพมีพฤติกรรมด้านอารมณ์ ความรู้สึกเกี่ยวกับการเสพใบกระท่อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
กันยารัตน์ มณีสินธุ์ . (2537). พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันยารัตน์ มณีสินธุ์ . 2537. "พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันยารัตน์ มณีสินธุ์ . "พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
กันยารัตน์ มณีสินธุ์ . พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.