ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล
นักวิจัย : เกรียงไกร รอดปัญญา
คำค้น : วอลเลย์บอล , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนันต์ อัตชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745663638 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19827
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูก ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่างและการฝึกทักษะการแตะชูลูกในเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน และสัมฤทธิผลของการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูก ด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ตัวอย่างประชากร เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 รวม 120 คน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน โดยแต่ละกลุ่มมีความสามารถทางกีฬาวอลเลย์บอล และความสามารถในการเรียนรู้ทักษะกลไกทั่วไปของแมคคลอยใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบฝึก 6 แบบ และแบสอบทักษะการส่งลูกสองมือล่างกับการแตะชูลูก การวบรวมข้อมูล ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกการส่งลูกวอลเลย์บอลตามโปรแกรมการฝึกซึ่งมีอยู่ 6 แบบ เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้วทดสอบความสามารในการส่งลูกวอลเลย์บอล โดยใช้แบบทดสอบทักษะการส่งลูกสองมือล่างกับการแตะชูลูก นำคะแนนที่ได้จากการสอบมาแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน (T-Score) รวมคะแนนมาตรฐานของแต่ละคนหารด้วย 2 เพื่อหาคะแนนมาตรฐานเฉลี่ย แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์หามัชฌมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมัชฌิมเลขคณิต และวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 6 กลุ่ม ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถในการส่งลูกวอลเลย์บอลของกลุ่มที่ 1 (เริ่มการส่งลูกสองมือล่าง 12 ชั่วโมง ต่อด้วยการแตะชูลูก 12 ชั่วโมง) กับกลุ่มที่ 2 (เริ่มการแตะชูลูก 12 ชั่วโมง ต่อด้วยการส่งลูกสองมือล่าง 12 ชั่วโมง) ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ความสามารถในการส่งลูกวอลเลย์บอลของกลุ่มที่ 3 (เริ่มการส่งลูกสองมือล่าง 8 ชัวโมง ต่อด้วยการแตะชูลูก 16 ชั่วโมง), กลุ่มที่ 4 (เริ่มการแตะชูลูก 8 ชั่วโมง ต่อด้วยการส่งลูกสองมือล่าง 16 ชั่วโมง), กลุ่มที่ 5 (เริ่มการส่งลูกสองมือล่าง 16 ชั่วโมง ต่อด้วยการแตะชูลูก 8 ชั่วโมง) และกลุ่มที่ 6 (เริ่มการแตะชูลูก 16 ชั่วโมง ต่อด้วยการส่งลูกสองมือล่าง 8 ชั่วโมง) ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ความสามารถในการส่งลูกวอลเลย์บอลของกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4, กลุ่มที่ 5,และกลุ่มที่ 6 ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05

บรรณานุกรม :
เกรียงไกร รอดปัญญา . (2529). ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงไกร รอดปัญญา . 2529. "ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงไกร รอดปัญญา . "ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
เกรียงไกร รอดปัญญา . ผลการฝึกทักษะการส่งลูกสองมือล่าง ก่อนและหลังการฝึกทักษะการแตะชูลูกด้วยเวลาที่เท่ากันและไม่เท่ากัน ที่มีต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวอลเลย์บอล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.