ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
นักวิจัย : กาญจนา บุญรมย์
คำค้น : วิทยาลัยครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยครู 12 แห่ง โดยใช้วิธีสุ่มแบบแยกประเภท (Stratified Random Sampling) และสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) รวมทั้งสิ้น 469 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มี 3 ชุด ตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ¯) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การจัดอันดับความสำคัญ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (A N O V A) การเปรียบเทียบรายคู่ด้วย Seheffe Method. สรุปผลการวิจัย 1. ในด้านจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามีความเห็นตรงกันว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดและสติปัญญากว้างขวางขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นในด้านจุดมุ่งหมายนี้ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 2. การจัดเนื้อหาของวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นว่า ลักษณะเนื้อหาเป็นความรู้กว้างๆ ของสาขาวิชานั้น และเป็นเนื้อหาเบื้องต้นของสาขาวิชานั้น ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นในด้านลักษณะเนื้อหาของวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเป็นรายคู่ พบว่า อาจารย์กับนักศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารกับอาจารย์ และผู้บริหารกับนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 3. ในด้านการจัดปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นว่า วิทยาลัยครูจัดบริการความสะดวกในการใช้ห้องสมุด และการเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานทั่วไปคำนึงถึงความพร้อมของผู้สอน ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นในด้านการจัดปัจจัยนี้ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 4. จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความเห็นว่าลักษณะของการเรียนการสอนที่สำคัญคือ ในขณะที่สอนผู้สอนมีความมั่นใจในการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป และผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นในด้านลักษณะของการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารกับนักศึกษา และอาจารย์กับนักศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้บริหารกับอาจารย์มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 5. ในด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัญหาการเรียนการสอนที่สำคัญคือ ผู้เรียนขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และผู้เรียนมีพื้นความรู้แตกต่างกัน ผลจากการเปรียบเทียบความคิดเห็นในด้านปัญหาการเรียนการสอนนี้ พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายลักษณะเนื้อหาวิชา จำนวนหน่วยกิต การจัดปัจจัย ลักษณะการเรียนการสอน และการบริหารวิชาพื้นฐานทั่วไปในวิทยาลัยครู และการวิจัยที่ควรจัดทำต่อไปคือ การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปในแต่ละกลุ่มวิชาในวิทยาลัยครู

บรรณานุกรม :
กาญจนา บุญรมย์ . (2524). สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา บุญรมย์ . 2524. "สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กาญจนา บุญรมย์ . "สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
กาญจนา บุญรมย์ . สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.