ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนตและแมงกาเนตในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนตและแมงกาเนตในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น
นักวิจัย : ณฐกร วงษา
คำค้น : น้ำยางดำ , เยื่อกระดาษ , ก๊าซเชื้อเพลิง , สารเคมี -- การนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ศึกษาทางเลือกในการเปลี่ยนโซเดียมคาร์บอเนตในน้ำยางดำ ไปเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ (น้ำยาย่อยเยื่อ หรือน้ำยางขาว) ด้วยการคอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนต และแมงกาเนต ผ่านกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำปฏิกิริยา ซึ่งประกอบด้วยผลของตัวเร่งปฏิกิริยา อุณหภูมิ และเวลาในการทำปฏิกิริยา ซึ่งใช้น้ำยางดำจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษแบบโซดา และโซเดียมคาร์บอเนตมาทำปฏิกิริยาร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการแก๊สซิฟิเคชั่นด้วยเตาปฏิกิรณ์ ที่อุณหภูมิ 700 และ 900 องศาเซลเซียส ในเวลา 0-60 นาที ก๊าซร้อยละ 2 ของคาร์บอนไดออกไซด์ในไนโตรเจน และความดันบรรยากาศ โดยพิจารณาปริมาณค่าสภาพด่างแอคทีฟ (ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์) และร้อยละของแอคติวิตี้ (ความสามารถในการเปลี่ยนจากโซเดียมคาร์บอเนตไปเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์) ที่มีค่าสูงสุดเป็นปฏิกิริยาที่เหมาะสม ผลการทดลองพบว่า น้ำยางดำทำปฏิกิริยาได้ดีกับทั้งไททาเนต และแมงกาเนต โดยจากการทำปฏิกิริยาของน้ำยางดำกับไททาเนตมีปริมาณสภาพด่างแอคทีฟเกิดขึ้นสูงสุดถึง 2.25 กรัมต่อลิตร และมีค่าร้อยละของแอคติวิตี้ถึงร้อยละ 69.87 ที่อุณหภูมิ 700 ที่เวลา 60 นาที ส่วนน้ำยางดำกับแมงกาเนตนั้นมีค่าน้อยกว่า คือมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์สูงสุดที่ 1.67 กรัมต่อลิตร และมีค่าร้อยละของแอคติวิตี้สูงสุดที่ร้อยละ 56.84 ที่อุณหภูมิ 700 ที่เวลา 60 นาที

บรรณานุกรม :
ณฐกร วงษา . (2551). คอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนตและแมงกาเนตในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณฐกร วงษา . 2551. "คอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนตและแมงกาเนตในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณฐกร วงษา . "คอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนตและแมงกาเนตในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ณฐกร วงษา . คอสติกไซเซชันโดยตรงของน้ำยางดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาไททาเนตและแมงกาเนตในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.