ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู
นักวิจัย : ฉัตรนภา พรหมมา
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , วิทยาลัยครู , การประเมินผลงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , อุทัย บุญประเสริฐ , สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745649309 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจด้านต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาครู วิธีดำเนินการเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นการพัฒนาเกณฑ์โดยวิเคราะห์งานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 29 คน ตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีเฉพาะของภาควิชาคณิตศาสตร์ที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบถามและใช้เทคนิคเดลฟาย ตอนที่สองเป็นการทดลองใช้เกณฑ์กับภาควิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่มตัวอย่าง 2 แห่ง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความครอบคลุมของเกณฑ์ รวมทั้งหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ ผลการวิจัยได้เกณฑ์ประเมินภารกิจด้านต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสรุปเกณฑ์ที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ ก. เกณฑ์ด้านการสอนและนิเทศการสอน 1. มีอาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพียงพอตามความจำเป็นขั้นต่ำ คือ 1.1 คณิตศาสตร์ 2 คน 1.2 การสอนคณิตศาสตร์ 2 คน 1.3 สถิติ 1 คน 1.4 คอมพิวเตอร์ 1 คน 2. อาจารย์แต่ละคนมีความถนัดในการสอนอย่างน้อย 3 วิชา 3. มีตำราหรือเอกสารประกอบการสอนเพียงพอ 4. มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ขนาด 2 เท่ากันของห้องเรียน อย่างน้อย 1 ห้อง 5. อาจารย์มีเวลาเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการสอนและนิเทศการสอน 6. คัดเลือกนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพียงพอ 7. อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีพฤติกรรมการสอนดี อย่างน้อยระดับ 4 จากสเกล 5 โดยพิจารณาจาก 7.1 การกำหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชา 7.2 วิธีสอน อุปกรณ์และเอกสารตำรา 7.3 กิจการและการประเมินผล 8. อาจารย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดกิจกรรมการสอนและกิจการรมเสริมด้านคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมต่อไปนี้อย่างน้อยระดับ 4 จากสเกล 5 8.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 8.2 เน้นการจัดระเบียบวิธีการคิดอย่างเป็นระเบียบมีเหตุผล 9. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาด้านคณิตศาสตร์ และทำแบบฝึกหัดสม่ำเสมอ 10. จัดให้อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้พัฒนาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการตามความจำเป็นของภาควิชา 11. มีเอกสารที่ชี้บ่งถึงการเตรียมการและการปรับปรุงงานด้านการนิเทศการสอนคณิตศาสตร์อย่างดี 12. นักศึกวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์ที่ระดับ 4 จากสเกล 5 โดย พิจารณาจาก 12.1 ใฝ่ใจศึกษาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 12.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 12.3 มีความรับผิดชอบ 13. นักศึกษาเก่านำความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน หรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี 14. นักศึกษาเก่ามีความกระตือรือร้นและใฝ่ใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 15. นักศึกษาเก่ามีผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำหรือศึกษาต่ออยู่ในระดับดี ข. เกณฑ์ด้านการวิจัยและผลิตเอกสารตำรา 1. มีข้อชี้บ่งปัญหาและความต้องการให้ปฏิบัติงานวิจัยและผลิตเอกสารตำรา 2. อาจารย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตือรือร้นอยู่เสมอ 3. มีแหล่งความรู้สำหรับค้นคว้าเอกสารตำรา หรือผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ทันสมัยเพียงพอ 4. มีงบประมาณและเวลาเพียงพอ 5. มีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมตามความจำเป็น 6. มีระบบการเสริมแรงที่ดี 7. มีการจัดโปรแกรมพัฒนาความสามารถบุคลากรด้านการวิจัยหรือผลิตเอกสารตำรา 8. กำหนดนโยบายมุ่งเน้นตั้งแต่ระดับกรมการฝึกหัดครู วิทยาลัยครูและคณะวิชาให้ภาควิชามีผลงานวิจัยและผลิตเอกสารตำราออกมาทุกปี 9. ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนในภาควิชามีผลงานวิจัยและ/หรือผลิตเอกสารตำรา อย่างต่อเนื่องทุกปี 10. จัดให้อาจารย์ที่มี่โครงการวิจัยพร้อมผลิตเอกสารตำรา มีเวลาว่างและแหล่งงบประมาณพอที่ดำเนินงานได้ 11. ภาควิชามีผลงานวิจัยและ/หรือผลิตเอกสารตำราที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการคณิตศาสตร์ทั้งในลักษณะรายบุคคลและคณะบุคคลอออกมาต่อเนื่องทุกปี 12. อาจารย์แต่ละคนมีผลงานผลิตเอกสารคำสอนสำหรับ 1 รายวิชาหรือผลงานวิชาการเทียบเท่าที่มีคุณภาพดี อย่างน้อยระดับ 4 จากสเกล 5 ปีละ 1 เล่ม เป็นอย่างต่ำ ค. เกณฑ์ด้านการบริการวิชาการและฝึกอบรม 1. มีข้อมูลที่ชี้บ่งความต้องการให้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและการฝึกอบรมชัดเจน 2. อาจารย์มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะในสาขาที่ให้บริการวิชาเป็นอย่างดีอย่างน้อยระดับ 4 จากสเกล 5 สาขาละ 1 คนเป็นอย่างน้อยเช่น 2.1 สาขาสอนและผลิตสื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถม 2.2 สาขาคอมพิวเตอร์ 3. คณาจารย์ในภาควิชามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการกระตือรือร้นอยู่เสมอ 4. มีสิ่งสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกตามความจำเป็น 5. มีเครื่องมือ สื่อการสอนและอุปกรณ์ตามความจำเป็น 6. จัดให้อาจารย์ในภาควิชาได้พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบระบบการให้บริการวิชาการของภาควิชาโดยทั่วกัน 8. ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้ครูและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อวางโครงการให้การอบรมและดำเนินการตามแผนที่กำหนด 9. มีการประเมินผลและติดตามผลโครงการทุกครั้ง 10. มีการดำเนินโครงการบริการวิชาและฝึกอบรม ต่อเนื่องทุกปี 10.1 จัดนิทรรศการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 10.2 อบรมวิธีสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมและมัธยมอย่างน้อย 2 ครั้ง 11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้บริการวิชาการและฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ 11.1 ผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าบริการวิชาการที่ได้รับสอดคล้องกับความต้องการที่จำนำไปใช้จริงที่ระดับ 4 จากสเกล 5 11.2 ผู้รับบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการให้บริการวิชาการที่ระดับ 4 จากสเกล 5 ง. เกณฑ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1. มีข้อมูลที่บ่งความต้องการให้ปฏิบัติงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาคณิตศาสตร์ 2. มีแหล่งข้อมูลและเอกสารค้นคว้าเพียงพอ 3. มีงบประมาณและเวลาเพียงพอ 4. มีระบบการเสริมแรงที่ดี 5. ส่งเสริมคณาจารย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ให้สามารถทำงานได้ 6. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์แก่ชุมชน 7. ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาตามโอกาสที่เหมาะสม 8. ให้ความร่วมมือกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ต่อวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง จ. เกณฑ์ด้านการบริหารทั่วไป 1 หัวหน้าภาควิชามีคุณลักษณะที่ดีอย่างน้อยระดับ 4 จากสเกล 5 โดยพิจารณาจาก 1.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ 1.2 มีหลักการในการทำงาน 1.3 มีความสามารถในการประสานงาน ตัดสินใจและแก้ปัญหา 1.4 มีความตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมและอุทิศเวลารับผิดชอบงานของภาควิชาได้ 1.5 เป็นที่ศรัทธา ไว้วางใจและยอมรับของอาจารย์ในภาควิชาและผู้บริหารทุกระดับ 2. อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาควิชา โดยร่วมมือกันวางแผนและดำเนินการตามแผน 3. มีการประชุมภาควิชาอย่างเป็นทางการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 4. มีการติดตาม กำกับและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานตามแผนหรือโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ด้วนเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน 5. วิทยาลัยมีกระบวนการบริหารที่สนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกการทำงานของภาควิชาเป็นอย่างดีที่ระดับ 4 จากสเกล 5 โดยพิจารณาจาก 5.1 ขวัญและกำลังใจอาจารย์ 5.2 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 6. ภาควิชามีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของภารกิจหลักแต่ละด้าน 7. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การปฏิบัติภารกิจแต่ละด้านอย่างน้อย ร้อยละ 80 8. ใช้ทรัพยากรที่จัดสรรให้อย่างคุ้มค่า อย่างน้อยร้อยละ 80 9. ผู้รับผิดชอบงานบริหารตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานบรรลุผลดีอย่างน้อยระดับ 4 จากสเกล 5

บรรณานุกรม :
ฉัตรนภา พรหมมา . (2528). การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรนภา พรหมมา . 2528. "การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรนภา พรหมมา . "การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ฉัตรนภา พรหมมา . การพัฒนาเกณฑ์ประเมินภารกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.