ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อควาาเข้าใจในการอ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อควาาเข้าใจในการอ่าน
นักวิจัย : เฉลิมพล ว่องวิกย์การ
คำค้น : สี -- แง่จิตวิทยา , การอ่าน , หมึกพิมพ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , ดิเรก ศรีสุโข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745637076 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน โดยเปรียบเทียบผลการทดลองของนักศึกษา กลุ่มที่อ่านเอกสารประกอบการเรียน ที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดำ สีน้ำเงิน สีเขียวและสีแดงว่าสีใดจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านสูงที่สุด กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (หลักสูตร 2 ปี) แผนกเกษตรกรรมจากวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 200 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม จำแนกตามสีที่ทำการทดลอง เครื่องมือที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน และแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เองโดยพิมพ์เป็น 4 ชุด คือ ชุดสีดำ ชุดสีน้ำเงิน ชุดสีเขียว และชุดสีแดง เอกสารประกอบการเรียนแต่ละชุดประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดำเนินการทดลองกลุ่มละ 4 ครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมแบบองค์ประกอบเดียว โดยเปรียบเทียบผลต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted Means) และเปรียบเทียบความมีนัยสำคัญด้วยวิธี ที ของ ตูกี ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียนที่พิมพ์ด้วยหมึกสีเขียวและสีดำ ก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านได้สูงที่สุด ดีกว่าเอกสารประกอบการเรียนที่พิมพ์ด้วยหมึกสีแดงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และดีกว่าเอกสารประกอบการเรียนที่พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ส่วนเอกสารประกอบการเรียนที่พิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านต่ำที่สุด การเปรียบเทียบระหว่างสีรายคู่อื่นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้ว่า ทั้งสีเขียวและสีดำต่างก็ใช้เป็นหมึกพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนได้ดีทัดเทียมกัน

บรรณานุกรม :
เฉลิมพล ว่องวิกย์การ . (2527). ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อควาาเข้าใจในการอ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพล ว่องวิกย์การ . 2527. "ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อควาาเข้าใจในการอ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมพล ว่องวิกย์การ . "ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อควาาเข้าใจในการอ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
เฉลิมพล ว่องวิกย์การ . ผลของหมึกต่างสีที่ใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อควาาเข้าใจในการอ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.