ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"
นักวิจัย : เฉลิม แสวงมิ้น
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , การสอนด้วยสื่อ , การศึกษาขั้นประถม , การคูณ , แบบเรียนสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง “การคูณและการหารเศษส่วน”สำหรับชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 และหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามมาตรฐาน 90/90 (The 90/90 standard)ผู้วิจัยสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม 250 กรอบ และแบบสอบถาม 30.ข้อ เรื่องการคูณและการหารเศษส่วนแล้วให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นตัวอย่างประชากรทำแบบทดสอบก่อนและหลังจากการเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมดังกล่าว แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามมาตรฐานดังกล่าว ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 96.28/89.13 ซึ่งนับว่านักเรียนทำบทเรียนได้สูงกว่ามาตรฐานตัวแรกแต่ทำแบบทดสอบได้ต่ำกว่ามาตรฐานตัวหลังที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามนักเรียนเมื่อเรียนบทเรียนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นแล้วนี้มีพัฒนาในการเรียนรู้เรื่อง “การคูณและการหาร เศษส่วน” อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 การวิจัยในสาขานี้เป็นการวิจัยใหม่สำหรับประเทศไทย ควรจะได้มีการส่งเสริมให้สร้างบทเรียนแบบโปรกแกรมวิชาคณิตศาสตร์แนวใหม่เรื่องอื่นๆ และศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนธรรมดากับนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบโปรแกรม

บรรณานุกรม :
เฉลิม แสวงมิ้น . (2517). การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิม แสวงมิ้น . 2517. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิม แสวงมิ้น . "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
เฉลิม แสวงมิ้น . การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.