ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์
นักวิจัย : สุณัฏฐา แท่งทอง
คำค้น : สมรรถภาพทางกาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อวย เกตุสิงห์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของท่าทางของร่างกายที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์ ผู้รับการทดลองเป็นนิสิตชายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา ซึ่งมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ จำนวน 50 คน แต่ละคนออกกำลังถีบจักรยานวัดงานในท่านั่งปกติ ท่านั่งขาตรง ท่านอนหงาย และท่ายืน เป็นเวลา 4 วัน วันละ 2 ท่า โดยไม่ซ้ำกัน วัดสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในแต่ละท่า เมื่อผู้รับการทดลองทำซ้ำกันครบทุกท่า นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของมิวแมนคูลส์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่านอนหงาย (47.88 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) มากกว่าสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่านั่งขาตรง (44.06 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) และท่ายืน (42.32 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 2. สมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่านอนหงาย (47.88 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) กับท่านั่งปกติ (47.1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 3. สมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่านั่งปกติ (47.1 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) มากกว่าสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่านั่งขาตรง (44.06 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) และท่ายืน (42.32 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 4. สมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่านั่งขาตรง (44.06 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) มากกว่าสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดของท่ายืน (42.32 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01. 5. สมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุดในท่านอนหงายและท่านั่งปกติรองลงไปในท่านั่งขาตรง และท่ายืนตามลำดับ คือต่ำสุดในท่ายืน มีความเห็นว่าควรใช้ถีบจักรยานวัดงานในท่านั่งปกติ หรือท่านอนหงายในการทดสอบสมรรถภาพการจับอ๊อกซิเจนสูงสุด

บรรณานุกรม :
สุณัฏฐา แท่งทอง . (2519). อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุณัฏฐา แท่งทอง . 2519. "อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุณัฏฐา แท่งทอง . "อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
สุณัฏฐา แท่งทอง . อิทธิพลของท่าทางของร่างกาย ที่มีผลต่อการทดสอบแบบออสตรานด์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.