ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ
นักวิจัย : โสภณ ผู้มีจรรยา
คำค้น : ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์ , แอ็กทิฟคอนทัวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช , เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการแอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใหม่สำหรับการแบ่งส่วนภาพโดยใช้ ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้ มีชื่อเรียกว่าวิธี LRES ซึ่งได้เลือกใช้ค่าความเข้มของภาพที่ อยู่เฉพาะบนเส้นค้นหาเท่านัน้ ไม่ได้ใช้บริเวณทัง้หมดของภาพ โดยเส้นค้นหานีจ้ ะเป็นเส้นที่ตัง้ฉากกับคอน ทัวร์และมีจุดกึ่งกลางเป็นจุดบนคอนทัวร์ เส้นค้นหาถูกใช้ในการหาทิศทางการเคลื่อนที่ให้กับคอนทัวร์เพื่อ วิ่งไปยังขอบของวัตถุที่ต้องการ มากไปกว่านัน้ เส้นค้นหาแต่ละเส้นยังสามารถยืดตัวได้ โดยจะยืดตัวไป เรื่อย ๆ จนกระทั่งพบขอบของวัตถุ ในการทดลองได้เปรียบเทียบความสามารถในการแบ่งส่วนภาพของวิธี LRES เทียบกับวิธีการแอ็กทิฟคอนทัวร์แบบต่าง ๆ จากงานวิจัยที่ผ่านมา ทัง้ วิธีการแบบใช้ขอบและแบบใช้ บริเวณ โดยใช้ภาพที่สร้างขึน้ เอง ภาพจริงทั่ว ๆ ไป ภาพสมองจากฐานข้อมูล IBSR และภาพดวงตาจาก ฐานข้อมูล MMU ซึ่งจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธี LRES สามารถให้ผลการแบ่งส่วนภาพที่ถูกต้อง ตามที่ต้องการมากกว่าวิธีการอื่น ๆ ที่นำมาเปรียบเทียบ เนื่องจากมีข้อดีที่เหนือกว่าในหลาย ๆ ประการ ได้แก่ มีช่วงการเคลื่อนที่เข้าหาวัตถุที่กว้าง มีความสามารถในการเข้าถึงส่วนโค้งเว้าต่าง ๆ ของวัตถุได้ดี ไม่ ต้องประสบปัญหาจุดอานม้าและจุดหยุดนิ่ง มีความสามารถในการแบ่งส่วนภาพที่มีสัญญารบกวนแบบเกาส์เซียนได้ มีความทนทานต่อจุดจมได้ สามารถแบ่งส่วนภาพที่วัตถุมีขอบไม่ชัดเจนได้ และสามารถแบ่ง ส่วนภาพที่เป็นเนือ้ ผสมได้ นอกจากนี้ยั้งได้มีการพัฒนาต่อยอดวิธี LRES ให้มีความสามารถในการแบ่ง ส่วนภาพ 2 รูปแบบ ได้แก่ มีความสามารถในการแบ่งส่วนภาพที่มีหลายวัตถุที่ต้องการได้ และมี ความสามารถในการเลือกวัตถุที่ต้องการแบ่งส่วนได้โดยใช้ชนิดขอบ

บรรณานุกรม :
โสภณ ผู้มีจรรยา . (2552). แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ ผู้มีจรรยา . 2552. "แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ ผู้มีจรรยา . "แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
โสภณ ผู้มีจรรยา . แอ็กทิฟคอนทัวร์แบบใช้ข้อสนเทศบริเวณท้องถิ่นบนเส้นค้นหาที่ยืดได้สำหรับการแบ่งส่วนภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.