ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
นักวิจัย : วัลลภ ภู่โชติ
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745642142 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/17927
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการของสื่อการสอนในโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สังกัดกรมสามัญศึกษาซึ่งมีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นครูในหมวดวิชาต่างๆ ของโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตการศึกษาต่างๆ ทั้ง 13 เขต ทั่วประเทศโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งเป็นพวก ประมาณ 50% เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 157 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย 1. โรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นบุคลากรและสถานที่ทำงานด้านสื่อการสอนโดยเฉพาะ ในขณะที่โรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และที่สังกัด สช. ส่วนใหญ่ไม่มี สำหรับโรงเรียนผู้นำฯ ที่มีบุคลากรทำงานด้านนี้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มีเพียง 1 คน และไม่ได้ศึกษาจบมาทางด้านสื่อการสอนโดยตรง หน่วยงานที่ทำงานด้านสื่อการสอนโดยเฉพาะของโรงเรียนผู้นำฯ ส่วนใหญ่ใช้ชื่อ “โสตทัศนศึกษา” 2. โรงเรียนผู้นำฯ ส่วนใหญ่นอกจากที่สังกัด สช. มีการจัดสรรงบประมาณด้านสื่อการสอนโดยเฉพาะซึ่งได้งบประมาณมาจากเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนมากที่สุด ครูประจำวิชาเป็นผู้จัดหาสื่อการสอนเป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้บ้างเป็นบางครั้ง ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชามากที่สุด ส่วนครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางและที่สังกัด สช. เลือกใช้สื่อการสอนที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของเรื่องที่สอนมากที่สุด 3. ในการใช้สื่อการสอนแต่ละครั้งครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กส่วนมากจะให้นักเรียนช่วย ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางส่วนใหญ่ช่วยตัวเองทั้งหมดและส่วนใหญ่ของครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. มีทั้งใช้ด้วยตัวเองทั้งหมดและให้นักเรียนช่วย ก่อนการใช้สื่อครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัดกรมสามัญศึกษาทั้ง 3 ขนาด จะมีการวางแผนการใช้ล่วงหน้าเป็นอันดับแรก และครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. จะมีการเตรียมตัววัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนเป็นอันดับแรก ขณะที่ใช้สื่อครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและที่สังกัด สช. จะไม่สนใจเฉพาะตัวสื่อแต่จะสนใจนักเรียนด้วยเป็นอันดับแรก ส่วนครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดเล็กจะใช้สื่อตามที่วางแผนไว้ ภายหลังการใช้สื่อส่วนมากครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็กและที่สังกัด สช. จะใช้คำถามสั้นๆ วัดความเข้าใจของนักเรียนเป็นอันดับแรก ส่วนโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางจะอธิบายความคิดรวมยอดให้นักเรียนเป็นอันดับแรก 4. สื่อการสอนที่ใช้อยู่เป็นประจำของครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่และขนาดเล็กคือกระดานชอล์ค ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางใช้ตำราเรียน ส่วนครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. ใช้กระดานชอล์คและตำราเรียน สำหรับเหตุผลในการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่คือคิดว่าสื่อช่วยให้การสอนสมบูรณ์ขึ้นเป็นอันดับแรก ส่วนเหตุผลของครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลาง ขนาดเล็กและที่สังกัด สช. คือสื่อการสอนช่วยให้อธิบายได้ง่ายและสะดวกขึ้นเป็นอันดับแรก 5. ความต้องการการบริการ ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่ต้องการมีศูนย์สื่อการสอนโดยเฉพาะมากที่สุด ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางและขนาดเล็กต้องการมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่ออย่างสมบูรณ์มากที่สุด ครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. ต้องการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อการสอนมากที่สุด 6. ความต้องการการใช้สื่อการสอนประเภทวัสดุ ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่ต้องการใช้หนังสืออ่านประกอบมากที่สุด ครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางต้องการใช้หนังสือแบบเรียนมากที่สุดครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดเล็กต้องการใช้หนังสืออ่านประกอบและภาพถ่าย ครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. ต้องการใช้หนังสืออ่านประกอบและหนังสือแบบเรียนมากที่สุด สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ครูโรงเรียนผู้นำทั้งหมดส่วนใหญ่ต้องการใช้เครื่องอัดสำเนา (โรเนียว) มากที่สุดและครูโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. ยังต้องการใช้เครื่องขยายเสียงมากที่สุดอีกด้วย สำหรับสื่อการสอนประเภทวิธีการที่ต้องการใช้มากที่สุดของครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่คือการค้นคว้าจากห้องสมุด ของครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางคือการสาธิต ของครูโรงเรียนผู้นำขนาดเล็กและที่สังกัด สช. คือการทดลอง 7. ปัญหาการใช้สื่อการสอนของโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดใหญ่และที่สังกัด สช. ส่วนมากคือมีเวลาในชั่วโมงที่ใช้สื่อน้อยเกินไป ของครูโรงเรียนผู้นำฯ ขนาดกลางคือไม่มีเวลาที่จะประเมินผลการใช้ และของโรงเรียนผู้นำฯ ที่สังกัด สช. คือทั้งมีเวลาในชั่วโมงที่ใช้สื่อน้อยเกินไปและไม่มีเวลาที่จะประเมินผลการใช้ ข้อเสนอแนะ 1. โรงเรียนผู้นำฯ ควรได้รับการสนับสนุนด้านสื่อการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะโรงเรียนผู้นำฯ ต้องมีเอกลักษณ์พิเศษที่จะเป็นตัวอย่างกับโรงเรียนอื่นๆ จึงควรมีสภาพการทางสื่อการสอนที่สมบูรณ์หรือค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าโรงเรียนโดยทั่วไป 2.ควรมีการจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ด้านสื่อการสอนแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนผู้นำฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 3. ควรมีการกระตุ้นให้ครูผู้สอนโรงเรียนผู้นำฯ ได้มีการผลิตและใช้สื่อการสอนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและเป็นตัวอย่างกับโรงเรียนอื่น 4.โรงเรียนผู้นำฯ ควรจะมีเจ้าหน้าที่ที่ศึกษามาทางด้านสื่อการสอนโดยตรงและมีจำนวนเป็นสัดส่วนกับจำนวนนักเรียนเป็นผู้ดำเนินงานด้านนี้ในโรงเรียนโดยไม่ต้องมีชั่วโมงสอน 5. กลุ่มโรงเรียนของแต่ละจังหวัดควรมีบทบาทในการจัดตั้งศูนย์สื่อการสอนของจังหวัดทำหน้าที่รวบรวมและผลิตสื่อการสอนไว้บริการ 6. ควรมีหน่วยงานของรัฐ เช่นกรมวิชาการหรือศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาผลิตสื่อการสอนที่ตรงตามเนื้อหาวิชาในหลักสูตรไว้บริการหรือจำหน่ายในราคาถูก

บรรณานุกรม :
วัลลภ ภู่โชติ . (2528). สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ ภู่โชติ . 2528. "สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ ภู่โชติ . "สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
วัลลภ ภู่โชติ . สภาพการและความต้องการการใช้สื่อการสอน ของครูโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.