ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
นักวิจัย : ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์
คำค้น : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา , ครูฝึกสอน , การฝึกสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745617458 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18663
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1. เพื่อสำรวจความผูกพันต่อการสอนของนักศึกษาก่อนออกฝึกสอน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกสอน และอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกสอน 2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อการสอนของนักศึกษาก่อนออกฝึกสอน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกสอน และอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกสอน วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาก่อนออกฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 400 คน กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกสอนแล้วของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 200 คน และกลุ่มอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนที่นักศึกษาออกฝึกสอน จำนวน 150 คน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยอาศัยแนวคิดตามทฤษฎีความผูกพันของ ฟรานซิส เอฟ ฟูลเลอร์ (Francis F. Fuller’s concern Theory) แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) โดยนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ทั้งหมด 750 คน 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé’s Method) สรุปผลการวิจัย 1. การสำรวจความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน 3 ขั้นตอนของกลุ่มนักศึกษาก่อนออกฝึกสอน กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกสอน และกลุ่มอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน พบว่า 1.1 ความผูกพันเกี่ยวกับตนเอง ทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพันสูงสุดในด้านความเข้าใจ ในขอบเขตของอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ และมีความผูกพันเกี่ยวกับตนเองน้อยที่สุด ในด้านความรู้สึกที่นักเรียนจะมีความนับถือในตัวครู 1.2 ความผูกพันเกี่ยวกับหน้าที่ในการสอน ทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพันสูงสุดในด้านการให้ความยุติธรรมแก่นักเรียน และมีความผูกพันเกี่ยวกับหน้าที่ในการสอนน้อยที่สุดในด้านความคับข้องใจในงานประจำ และสภาพการสอนที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ 1.3 ความผูกพันเกี่ยวกับผลที่นักเรียนจะได้รับจากการสอนของครูนั้น นักศึกษาก่อนออกฝึกสอนผูกพันมากที่สุด ในด้านการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากเรียน นักศึกษาที่ผ่านการฝึกสอนมาแล้วจะผูกพันมากที่สุดในด้าน การปรับตัวให้เข้ากับนักเรียนทุกคนและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน จะผูกพันมากที่สุดในด้านการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนของนักเรียน และทั้ง 3 กลุ่ม มีความผูกพันเกี่ยวกับผลที่นักเรียนจะได้รับจากผลการสอนของครูน้อยที่สุด ในด้านความสามารถ ในการวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน 2. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อการสอนทั้ง 3 ขั้นตอน ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มนักศึกษาก่อนออกฝึกสอน จะมีความผูกพันเกี่ยวกับตนเองสูงสุด ตามด้วยความผูกพันในหน้าที่การสอนและผลที่นักเรียนจะได้รับจากการสอนของครู กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการฝึกสอนมาแล้ว มีความผูกพันเกี่ยวกับผลที่นักเรียนจะได้รับจากการสอนของครูสูงสุด ตามด้วยความผูกพันเกี่ยวกับตนเองและหน้าที่ในการสอน ส่วนอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนมีความผูกพันเกี่ยวกับผลที่นักเรียนจะได้รับจากการสอนของครูสูงสุด ตามด้วยความผูกพันเกี่ยวกับตนเองและความผูกพันเกี่ยวกับหน้าที่ในการสอน.

บรรณานุกรม :
ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ . (2526). การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ . 2526. "การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ . "การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ . การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.