ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ
นักวิจัย : จอมขวัญ โยธาสมุทร
คำค้น : ต่างประเทศ , ระบบการจัดสวัสดิการชุมชน , องค์กรการเงินชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5140005 , http://research.trf.or.th/node/8052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษา “องค์กรการเงินรายย่อยในต่างประเทศที่มีระบบสวัสดิการ” อยู่ในขั้นตอนที่สอง ของการสังเคราะห์องค์ความรู้ในต่างประเทศของขบวนสวัสดิการ มีวิธีการศึกษาจากการทบทวน วรรณกรรมจากในประเทศอันได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเอกสารการศึกษาดูงานกับประเทศที่ ประสบความสำเร็จในด้านองค์กรการเงินรายย่อย และหน่วยงานการศึกษาวิจัยและมหาวิทยาลัย ต่างๆ และจากวรรณกรรมในต่างประเทศได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบทวิเคราะห์ของ หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลขององค์กรการเงินรายย่อยที่มีพื้นที่ทำงานอยู่ในประเทศ ที่ศึกษา เกณฑ์การเลือกประเทศนั้นพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ และบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ ภาพของกรณีศึกษาที่หลายหลาย ประเทศที่ศึกษาได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย โบลิเวีย และบังคลาเทศ แต่ละประเทศที่ศึกษามุ่งศึกษาองค์กรการเงินรายย่อยเชิงระบบ โดยพิจารณาโครงสร้าง หน้าที่ของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นสามพื้นที่ ได้แก่ องค์กรที่ดูแลภาพรวมที่มีหน้าที่ออก กฎระเบียบ กติกา และนโยบายในการดำเนินการ องค์กรที่สนับสนุนการเงินรายย่อยมีหน้าที่อำนวย ความสะดวกให้กับองค์กรการเงินรายย่อยที่มีพื้นที่ทำงานในชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งจัดสรร เงินทุนช่วยเหลือและองค์กรการเงินรายย่อยที่ทำหน้าที่กระจายสวัสดิการ ทั้งในรูปแบบบริการทาง การเงินจนกระทั่งสามารถสร้างสวัสดิการเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งทิศทางขององค์กรการเงินในแต่ละ ประเทศขึ้นอยู่กับบริบทและเป้าหมาย โดยสถาบันต่างๆ ในประเทศ รวมถึงการประสานการทำงาน ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ รายงานนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญได้แก่ บทนำ กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์ คำจัดความ และข้อจำกัดในการศึกษา บทที่ 2 วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิด กล่าวถึง ขั้นตอนการศึกษา เกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศที่ศึกษา และกรอบแนวคิดโดยการจัดโครงสร้าง สถาบันของภาคการเงินรายย่อย หน้าที่และการประสานงาน ตลอดจนรายละเอียดขององค์กร การเงินรายย่อย บทที่ 3 ผลการศึกษา แสดงข้อมูลผลการศึกษาของประเทศที่คัดเลือก และ บทที่ 4 สรุปและอภิปรายผล กล่าวถึงผลได้จากการศึกษาตามกรอบที่ได้วางไว้และประเด็นที่นำเสนอ เพื่อให้เกิดการอภิปราย ทั้งหมดนี้เพื่อสามารถเปรียบเทียบและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่น่าจะนำไปใช้ ในการขับเคลื่อนขบวนสวัสดิการชุมชนของไทยต่อไป The study of welfare based microfinance institutions in foreign countries is a part of social welfare platform. The benefits of microfinance initiations are widely known in both domestic and international communities. However, there are many factors influenced the development process of microfinance scheme which will be very worthwhile to study in order to obtain lesson learnt to help develop microfinance system in the Thai settings. This study aims to explore many dimensions of microfinance institutes on the condition that the institutes must generate community welfare and non-monetary benefits to its community. Lesson learnt from this study will be used to develop microfinance institutes in the Thai settings. Specific objectives: (1) To study international microfinance institutes with welfare system in different aspects namely, initial objectives, founders, underpinning philosophy, forms, management system and process and the evolution of selected microfinance institutes (2) To study contexts of microfinance institutes in foreign countries including roles and stakeholders involved in the management of microfinance institutes and welfares created from the establishment of such institutes and (3) To study a set of criteria employed by the institutes to assess its achievement including the success indicators adopted by different institutes. Moreover the initiations of community activities and community’s welfare agencies are observed. Literature review was employed as a principle study method. Countries included in the study were purposively selected namely Germany, Japan, Indonesia, Bolivia and Bangladesh. Systematic study method was used to explore the included microfinance institutes It was discovered that MFIs in different settings were initiated by different parties, varying from NGOs, government, and international development bodies. Moreover national problems in different settings also played important roles in initiating MFIs. Many countries chose to adopt microfinance concept as a mean to solve their problems such as poverty, and inequity. It is also found that studied states perceived ‘welfare’ in a different way; thus, the adoption of such a mean was rather varied. Common successes found in the studied cases were the fact that they were able to employ microfinance institutes as a mean to respond to actual problems their population had been facing; moreover, an adoption of such a tool help accomplish their goal of resolving national concerns such as poverty and economic regression. It was observed that although MFIs in different settings were initiated by different parties, the trend of involving government in the management of microfinance institutes has gradually been on spotlight especially in the sense that after the microfinance system has developed to certain level, role of the government in policy management is required. It is recommended that government should be careful of its role in involving in such management in order to maintain the advantages of existing MFIs, whilst at the same time building infrastructures that support MFIs.

บรรณานุกรม :
จอมขวัญ โยธาสมุทร . (2556). การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จอมขวัญ โยธาสมุทร . 2556. "การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จอมขวัญ โยธาสมุทร . "การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
จอมขวัญ โยธาสมุทร . การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.