ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
นักวิจัย : ดวงดาว อาจองค์ 
คำค้น : Low Density Polyethylene , Microwave-Reclaimed , Shoe Sole Scrap , thermoplastic elastomer
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5050097 , http://research.trf.or.th/node/8009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เศษยางพืน รองเท้าเป็นขยะยางชนิดหน ึงท ีเหลือจากกระบวนการผลิตรองเท้าแตะยางเป็นจำนวน มาก ซ ึงเป็ นสาเหตุท ีก่อให้เกิดปัญหาส ิงแวดล้อมขึน ดังนัน ในงานวิจัยนีม ีวัตถุประสงค์ในการเพ ิมมูลค่า และช่วยลดปริมาณขยะยางลง โดยได้ทำการเตรียมเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพืน รองเท้า ท ีผ่านการดีวัลคาไนซ์ และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ำท ีอัตราส่วนต่างๆ โดยการนำเศษยางพืน รองเท้ามาผ่านการดีวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟที กำลังไมโครเวฟ 90 180 270 360 และ 450 วัตต์ ที เวลา 30 60 และ 90 วินาที และใช้เตตระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์เป็ นสารรีเคลม จากนัน ทำการวิเคราะห์ระดับการ เชื อมขวางของยางที ผ่านการดีวัลคาไนซ์จากค่าสัดส่วนเจลและอัตราส่วนการบวมตัวเป็นฟังก์ชั นกับกำลัง ไมโครเวฟท ีเวลาต่างๆกัน เพ ือหาภาวะท ีเหมาะสมในการดีวัลคาไนซ์เศษยางพืน รองเท้า นอกจากนีย ัง ทำการศึกษาผลของพลังงานคลื นไมโครเวฟและสารรีเคลมที มีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ สมบัติ ทางความร้อน และสัณฐานวิทยาของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที เตรียมได้ ผลการศึกษาพบว่าภาวะที เหมาะสมที สุดในการดีวัลคาไนซ์เศษยางคือที กำลังไมโครเวฟ 360 วัตต์ เป็นเวลา 60 วินาที ค่าสัดส่วนเจล และอัตราส่วนการบวมตัวของยางท ีผ่านการดีวัลคาไนซ์ลดลงเม ือกำลังไมโครเวฟเพ ิมขึน สมบัติเชิงกลและ สมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ท ีเตรียมได้เพ ิมขึน เม ือปริมาณพอลิเอทิลีนชนิดความ หนาแน่นต ำเพ ิมขึน ในทางตรงข้ามสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพลดลงเม ือใช้เศษยางพืน รองเท้าท ี ผ่านการดีวัลคาไนซ์ด้วยพลังงานไมโครเวฟร่วมกับการใช้สารรีเคลมมาผสมกับพอลิเอทิลีนชนิดความ หนาแน่นต ำ โดยอัตราส่วนของเศษยางพืน รองเท้าและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ำท ีเหมาะสมใน การนำไปใช้งานคืออัตราส่วน 80:20 ในภาวะท ีเศษยางพืน รองเท้าไม่ผ่านการดีวัลคาไนซ์ด้วยไมโครเวฟ และมีการใช้เตตระเมทิลไทยูแรมได้ซัลไฟด์ 2.75 phr และเมื อทำการเปรียบเทียบกับเทอร์โมพลาสติกอิลาส โทเมอร์ในทางการค้า (Santoprene® 101-87) แล้วพบว่าความทนต่อการฉีกขาดของเทอร์โมพลาสติกอิ ลาสโทเมอร์ท ีเตรียมได้นัน มีค่าท ีสูงกว่าเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์ในทางการค้าในขณะท ีค่าความแข็ง และความทนแรงดึงนัน มีค่าท ีใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามค่าการยืดดึง ณ จุดขาด และความทนต่อการขัดถู นัน ยังมีค่าท ีด้อยกว่าเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์ในทางการค้า Shoe sole scrap is a by-product from rubber shoe factory, which can cause an environmental problem. Therefore, the goal of this research was to reduce the amount and increase added values of rubber wastes by preparing thermoplastic elastomers (TPE) from devulcanized shoe sole scrap and low density polyethylene (LDPE) at various ratios. Shoe sole scrap was devulcanized by microwave energy at various microwave power and devulcanizing time (90, 180, 270, 360, and 450 watt and 30, 60, and 90 sec, respectively) and by using tetra methyl thiuram disulfide (TMTD) as a reclaiming agent. The degree of crosslinking was evaluated by measurement of the gel fraction and swelling ratio of devulcanized shoe sole scrap as a function of microwave power and time to identify the optimum condition for devulcanizing shoe sole scrap. The effects of microwave energy and reclaiming agent on the mechanical, physical, and thermal properties as well as the morphology of the TPEs were studied. The results showed that the optimized condition to devulcanize shoe sole scrap by microwave energy was at 360 watt for 60 sec. The gel fraction and swelling ratio of devulcanized shoe sole scrap decreased with increasing microwave power. The mechanical and physical properties of TPEs were increased with increasing LDPE content. In contrast, the mechanical and physical properties of TPEs decreased when the microwave devulcanized shoe sole scrap and reclaiming agent were both added with the LDPE. The suitable ratio for preparing the TPE from this research was 80:20 for non-microwave devulcanized shoe sole scrap and LDPE, with the addition of 2.75 phr of TMTD. The selected TPE formula was compared with commercial TPE (Santoprene® 101-87). The results showed that the tear strength of the prepared TPE was higher than that of the commercial TPE; whereas the hardness and tensile strength values were comparable with those of the commercial one. Nevertheless, it was found that the elongation at break and abrasion resistance of the prepared TPE were still lower than those of the commercial TPE.

บรรณานุกรม :
ดวงดาว อาจองค์  . (2556). เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงดาว อาจองค์  . 2556. "เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงดาว อาจองค์  . "เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ดวงดาว อาจองค์  . เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.