ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
นักวิจัย : ประธาน วัฒนวาณิชย์
คำค้น : COMMUNITY- BASED CORRECTION , INTEGRATED COMMUNITY , Justice , OFFENDERS , PREVENTION OF CRIME , treatment
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4940016 , http://research.trf.or.th/node/7972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมทุกระดับในชั้นตำรวจ อัยการ ศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ หรือองค์กรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน ผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นทางการ หรือกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ต้องขัง ซึ่งอาจเรียกรวมกันว่า ผู้รับบริการ หรือผู้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูก็ตาม เนื่องจากเราต้องการให้บุคคลเหล่านี้กลับไปอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นใน สังคมได้อย่างราบรื่น การแก้ไขผู้กระทำความผิดจึงมีผลลัพธ์เป็นการคุ้มครองสังคม ลดการกระทำ ความผิดซ้ำให้น้อยลง ทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้กระทำ ความผิดได้ตระหนักถึงผลของการกระทำของตนที่เกิดกับผู้เสียหายและสังคม ทำให้ผู้กระทำ ความผิดมีความรับผิดชอบ ยุติธรรมชุมชน มีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางและไม่มีข้อยุติในการกำหนด คำนิยามหรือความหมายอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ในรายงานนี้ ผู้เขียนหมายถึง ขบวนการ (Movement) ที่ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ยุติธรรมชุมชนมีลักษณะที่ หลากหลาย มีแนวทางและมีรูปแบบต่าง ๆ กัน รวมทั้งการทำให้ระบบความยุติธรรมตอบสนองต่อ การแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน และให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเสียสละหรืออุทิศทรัพยากรในชุมชนเท่าที่ จะทำได้ภายใต้แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ความ เสียหายแก่ผู้เสียหายและชุมชน ระบบงานยุติธรรมชุมชนจะต้องพิจารณาองค์รวม โดยจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและโครงการอาจขยายขอบเขตไปยังเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ด้วย เช่น ปัญหาอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย ภัยทางธรรมชาติ ความปลอดภัยในชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยตรง การศึกษาวิจัยในที่ต่าง ๆ แสดงว่า ผู้กระทำความผิดที่ได้รับการปล่อยตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนที่เขาจะกลับคืนสู่สังคมอย่างอิสระ หรือประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงโทษและการคุมประพฤติ รวมทั้งกระทำ ความผิดซ้ำน้อยลงจะมีผลดีมากกว่าการปล่อยตัวนักโทษโดยปราศจากการคุมความประพฤติ ในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการให้ประชาชน ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานยุติธรรมในทุกระดับจะทำให้การป้องกันอาชญากรรม และการแก้ไขผู้กระทำความผิดประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ประธาน วัฒนวาณิชย์ . (2556). การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประธาน วัฒนวาณิชย์ . 2556. "การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประธาน วัฒนวาณิชย์ . "การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
ประธาน วัฒนวาณิชย์ . การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน : การศึกษาแนวคิดด้านบูรณาการยุติธรรมชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.