ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงผิวอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางไบโอเซนเซอร์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงผิวอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางไบโอเซนเซอร์
นักวิจัย : อาภรณ์ นุ่มน่วม
คำค้น : uric acid biosensor; chitosan /carbon nanotube nanocomposite; nanofiber; electrospinning , กรดยูริกไบโอเซนเซอร์ , นาโนคอมโพสิทของไคโตซานและคาร์บอนนาโนทิวป์ , อิเล็กโตรสปินนิง , เส้นใยนาโน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5380269 , http://research.trf.or.th/node/7640
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้พัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่อาศัยทรานสดิวเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า โดยเตรียมเส้นใยนาโนคอมโพสิท ระหว่างไคโตซานผสมคาร์บอนนาโนทิวป์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่งบนอนุภาคนาโนซิลเวอรท์ ี่อยู่บนอิเล้ โทรดทอง ซึ่งฟิล์มของเส้นใยนาโนที่เตรียมได้มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรสูงและมีความเป็นรูพรุน จึงประยุกต์ใช้ เป็นวัสดุรองรับสำหรับการตรึงเอ็นไซม์ยูริกเคส (uricase) เพื่อใช้ในการตรวจวัดกรดยูริกด้วยเทคนิค แอมเพอโรเมทรี โดยตรวจวัดสัญญาณของปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนที่ลดลงโดยให้ศักย์ไฟฟ้าที่ป้อน ในระบบ -0.35 โวลต์ ซึ่งจะแปรผันตรงตามความเข้มข้นของกรดยูริก ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เทคนิคนี้ ให้ช่วงความเป็นเส้นตรงระหว่าง 0.001-0.4 มิลลิโมลาร์ และขีดจำกัดของการตรวจวัดคือ 1 ไมโครโมลาร์ อิเล็กโทรดที่พัฒนาขึ้นสารมารถตรวจวัดกรดยูริกซํ้าได้ถึง 205 ครั้ง โดยไม่มีสัญญาณรบกวนเมื่อมีการ ทดสอบผลของตัวรบกวนที่มอี ยู่ในตัวอยา่ ง เช่น กรดแอสคอบิก นำ้ ตาลกลูโคส และกรดแลกติก เมื่อ วิเคราะห์ความเข้มข้นของกรดยูริกในตัวอย่างซีรัมพบว่าให้ผลที่สอดคล้องกับทางโรงพยาบาลซึ่งใช้วิธี มาตรฐานเอนไซเมติกคัลเลอริเมทริก (enzymatic colorimetric method) (P> 0.05) Nanofibrous film was fabricated from mixed chitosan/carbon nanotube solution by electrospinning method on silver nanoparticles (AgNPs) layer that electrodeposition on gold electrode. The nanocomposite of chitosan/carbon nanotube nanofiber was used as support for uricase enzyme immobilization due to the characteristics of excellent biocompatibility, high surface to volume ration and large porosity. This modified electrode was used for uric acid detect by using amperometric system. Uric acid response was determined at applied potential of -0.35 V vs Ag/AgCl in flow injection system based on the decrease in reduction current of dissolving oxygen during the oxidation of uric acid by immobilized uricase, which is directly proportional to uric acid concentration. Under optimum conditions, the fabricated uric acid biosensor provide the linear range from 0.001-0.4 mM with limit of detection (S/N ≥ 3) of 1 μM. The amperometric uric acid biosensor demonstrated high operation stability up to 205 times (%RSD = 3.2). In the presence of the common interference, ascorbic acid, glucose, urea and lactic acid, in physiological level, have negligible effect on the performance of this biosensor. When applied to analyze uric acid in serum samples, the results agreed well with the standard enzymatic colorimetric method (P > 0.05).

บรรณานุกรม :
อาภรณ์ นุ่มน่วม . (2557). การปรับปรุงผิวอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางไบโอเซนเซอร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาภรณ์ นุ่มน่วม . 2557. "การปรับปรุงผิวอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางไบโอเซนเซอร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาภรณ์ นุ่มน่วม . "การปรับปรุงผิวอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางไบโอเซนเซอร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
อาภรณ์ นุ่มน่วม . การปรับปรุงผิวอิเล็กโทรดด้วยฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิเมอร์โดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการประยุกต์ใช้ทางไบโอเซนเซอร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.