ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
นักวิจัย : อธิพร จันทรประทิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และ ทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ t-test การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบ ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ย รวมของครอบครัวแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นส์ที่แตกต่างกัน 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนการเรียน และ เกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นส์ที่แตกต่างกัน 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี เพศ แผนการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่าง กัน มีทัศนคติเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นส์ที่แตกต่างกัน 4. การเปิดรับข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นส์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 5. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นส์ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6.ความรู้มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับทัศนคติเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นส์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

บรรณานุกรม :
อธิพร จันทรประทิน . (2552). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิพร จันทรประทิน . 2552. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อธิพร จันทรประทิน . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อธิพร จันทรประทิน . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.